Realizācijā esošie projekti

“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 526452:27 atjaunošana Alūksnes novadā Ziemera pagastā”

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja 526452:27 atjaunošana Alūksnes novadā Ziemera pagastā”   Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas novadgrāvja atjaunošanu Ziemera un Alsviķu pagastā   2019. gada februārī Lauku atbalsta dienests atbalstīja projekta pieteikumu “Pašvaldības…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Augoša pilsēta: Ilgtermiņa lejupslīdes pārvarēšana mazajās pilsētās” (“Re-grow City: Tackling Long Term Decline in Smaller Cities”)

“Augoša pilsēta: Ilgtermiņa lejupslīdes pārvarēšana mazajās pilsētās” (“Re-grow City: Tackling Long Term Decline in Smaller Cities”)   Apgūs Vācijas pilsētas Altenas pieredzi vietējās ekonomikas atdzīvināšanā    ir iesaistījusies Eiropas Savienības starpreģionu sadarbības programmā URBACT III, kas atbalsta…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

Pašvaldības autoceļu “Tomsona pagrieziens-Sebežnieki”, “ Brenci-Sakvārne” un “P41-Cūku komplekss” pārbūve Malienas pagastā, Alūksnes novadā

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests Pašvaldības autoceļu “Tomsona pagrieziens-Sebežnieki”, “ Brenci-Sakvārne” un “P41-Cūku komplekss” pārbūve Malienas pagastā, Alūksnes novadā   Malienā pabeigta pašvaldības autoceļu pārbūve   Ir noslēdzies Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstītais projekts “Pašvaldības autoceļu “Tomsona…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Sakārtota, veselību un atpūtu veicinoša vide Strautiņos”

“Sakārtota, veselību un atpūtu veicinoša vide Strautiņos” Realizēts projekts “Sakārtota, veselību  un atpūtu veicinoša vide Strautiņos”   Strautiņu pamatskola ir realizējusi projektu “Sakārtota, veselību un atpūtu veicinoša vide Strautiņos”, piedaloties Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) izsludinātajā projektu…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Investīcijas ilgtspējīga tūrisma attīstībai Zeltiņu pagastā”

“Investīcijas ilgtspējīga tūrisma attīstībai Zeltiņu pagastā” Pabeigta projekta “Investīcijas ilgtspējīga tūrisma attīstībai Zeltiņu pagastā” realizācija.   Alūksnes novada Zeltiņu pagastā 2017.gadā tika uzsākta projekta “Investīcijas ilgtspējīga tūrisma attīstībai Zeltiņu pagastā” realizācija. Projekts iesniegts Alūksnes lauku partnerībā un guvis atbalstu Eiropas…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Nodarbību telpu izbūve un aprīkošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un pilnveidošanai Mālupes Saieta namā”

“Nodarbību telpu izbūve un aprīkošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un pilnveidošanai Mālupes Saieta namā” Jaunas iespējas sabiedriskām aktivitātēm Mālupē Ir pabeigts Mālupes pagasta pārvaldes projekts “Nodarbību telpu izbūve un aprīkošana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un pilnveidošanai Mālupes Saieta namā”….
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstība otrā kārta”

“Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstība otrā kārta”   Projekts (Nr. 5.6.2.0/18/I/012) tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2 specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām otrā kārta” ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

Vidzeme iekļauj

  2018. gads ir bijis izaicinājumu un darba pilns projekta Nr. 9.2.2.1/15/I/003 „Vidzeme iekļauj” komandai un sadarbības partneriem.   Vidzemes plānošanas reģions vairākkārt ir rosinājis grozīt Ministru Kabineta noteikumus, lai deinstitucionalizācijas projektu īstenotu efektīvāk un lai projekta pēctecība būtu veiksmīga…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Pašvaldības autoceļa “Lūkuži-Gotlupi-Nāzupi” pārbūves 1. kārta Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā”

  “Pašvaldības autoceļa “Lūkuži-Gotlupi-Nāzupi” pārbūves 1. kārta Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā”   Sāks ceļa pārbūvi Kalncempjos   Kalncempju pagastā septembrī sāksies autoceļa Lūkuži-Gotlupi-Nāzupi pārbūves 1. kārtas darbi. Ceļa pārbūve notiks no 2,15. kilometra līdz 4,20. kilometram, kopumā 2,05 km garumā….
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Plūdu apdraudējuma riska samazināšana Zeltiņu pagastā”

“Plūdu apdraudējuma riska samazināšana Zeltiņu pagastā”     Turpinās projekta “Plūdu apdraudējuma riska samazināšana Zeltiņu pagastā” realizācija. 29.11.2018. Turpinās projekta “Plūdu apdraudējuma riska samazināšana Zeltiņu pagastā” aktivitātē “Praktiskās vietējās vides iniciatīvas vides stāvokļa uzlabošanai un vides apdraudējuma risku novēršanai” realizācija…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

Drusku pilskalna takas pieejamības nodrošināšana

  Drusku pilskalna takas pieejamības nodrošināšana Drusku pilskalna takas pieejamības nodrošināšana   Latvijas vides aizsardzības fonda programmas “Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana”, aktivitātē – Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu ieviešana, atbalstītā projekta “Drusku pilskalna takas pieejamības…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Latviešiem un igauņiem viena Veclaicene”

  “Latviešiem un igauņiem viena Veclaicene”   2018. gada aprīlī biedrība “Veclaicenes avotiņš” iesniedza projekta “Latviešiem un igauņiem viena Veclaicene” pieteikumu projektu konkursā “Starpkultūru dialogs Vidzemē 2018”, ko organizē nodibinājums “Valmieras novada fonds”. Projekta pieteikums tika atbalstīts un š.g. 10….
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Ilgāja ezera krasta tīrīšana un labiekārtošana Aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”” (Nr. 1-08/111/2018)”

“Ilgāja ezera krasta tīrīšana un labiekārtošana Aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”” (Nr. 1-08/111/2018)”     30. novembrī 2018. gadā noslēdzas projekta “Ilgāja ezera krasta tīrīšana un labiekārtošana Aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” ieviešana, kā rezultātā 2 reizes sezonā tika izpļautas un izvāktas…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Pašvaldības autoceļa “Dzintari – Cīņas” pārbūve Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā”

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests “Pašvaldības autoceļa “Dzintari – Cīņas” pārbūve Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā”   2017. gada novembrī Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātā projektu konkursa pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” tika…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Pašvaldības autoceļu “Bambāļi–Tortuži–Dēliņkalns” pārbūve un “Jaunlaicene–Dauguļi–Vidzemes šoseja” 1. kārtas pārbūve Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā”

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests   “Pašvaldības autoceļu “Bambāļi–Tortuži–Dēliņkalns” pārbūve un “Jaunlaicene–Dauguļi–Vidzemes šoseja” 1. kārtas pārbūve Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā”    Jaunlaicenes pagastā 2018.gada pavasarī sāksies pašvaldības autoceļa Bambāļi-Tortuži-Dēliņkalns pārbūve un ceļa Jaunlaicene-Dauguļi-Vidzemes šoseja 1. kārtas pārbūve. Lauku…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Pašvaldības autoceļu “Indrāni – Blūmji – Gailīši”, “Rijukalns – Vengerski” un “Ziemeri – Murati” pārbūve Ziemera pagastā, Alūksnes novadā”

  Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests   “Pašvaldības autoceļu “Indrāni – Blūmji – Gailīši”, “Rijukalns – Vengerski” un “Ziemeri – Murati” pārbūve Ziemera pagastā, Alūksnes novadā”   2017. gada 7. novembrī Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

  “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”   “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”    Projekta īstenotājs:  Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar: Latvijas pašvaldībām, Izglītības iestādēm. Nodarbinātības valsts aģentūru. Projekta mērķis: Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Gaismas ceļš cauri gadsimtiem”

“Gaismas ceļš caur gadsimtiem”   Specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1. projekts “Gaismas ceļš caur gadsimtiem” Projekta mērķis – atjaunot un attīstīt septiņus valsts nozīmes kultūras mantojuma objektus – Alūksnes pilsdrupu Dienvidu torni, Paviljonu-rotondu, Mauzoleju, Alūksnes stacijas bagāžas šķūni Alūksnes novadā, Cesvaines…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai”

    “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai”   Specifiskā atbalsta mērķa 5.4.1. projekts “Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” infrastruktūras uzlabošana antropogēnās slodzes mazināšanai un pieejamības nodrošināšanai”. Projekta mērķis: uzlabot esošo un izveidot jaunu kvalitatīvu…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība”

Projekts “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība/SEC” (Smart Energy Community (SEC))   Programma Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam Partneri Tartu Reģionalā enerģijas aģentūra, Igaunija; Rouges pašvaldība, Igaunija; Vidzemes plānošanas reģions, Latvija; Latvija Projekta kopējais budžets 289730 EUR, tai skaitā  246270…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Infrastruktūras uzlabošana industriālās teritorijas attīstībai Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā”

Noslēdzies projekts industriālās teritorijas attīstībai Jaunlaicenē   04.10.2018. Evita Aploka, sabiedrisko attiecību speciāliste  Septembra beigās noslēdzies Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītais projekts “Infrastruktūras uzlabošana industriālās teritorijas attīstībai Alūksnes novada Jaunlaicenes ciemā”. Šī projekta mērķis ir sekmēt nodarbinātības…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Lāzertags padomju armijas raķešu bāzē Zeltiņos”

Projekts “Lāzertags padomju armijas raķešu bāzē Zeltiņos” (projekta Nr.16 -07-AL26-A019.2203 -000004) tiek īstenots “Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai” atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

Dzīvo vesels Alūksnes novadā

Turpinās bezmaksas ūdens vingrošanas nodarbības grūtniecēm Pieejamas bezmaksas mūzikas terapijas nodarbības Atsāksies bezmaksas vingrošanas nodarbības Veselības projektā noslēdzas nūjošana un notiks lekcijas par stresa mazināšanu Noslēdzies Zeltiņu pagasta atklātā krosa skriešanas seriāls “Mizojam, ka prieks” Atsāksies bezmaksas vingrošanas nodarbības Zeltiņu…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Zaļais dzelzceļš”

“Zaļais dzelzceļš”   Alūksnē ierīkots pašapkalpošanās stends velosipēdu apkopei   Līdzās Alūksnes Tūrisma informācijas centram Pils ielā 25A ir radīta iespēja izmantot velosipēdu pašapkalpošanās stendu, kas ierīkots Igaunijas-Latvijas pārrobežu programmas projekta “Zaļais dzelzceļš/Green Railway” ietvaros. Velosipēdu pašapkalpošanās stends paredzēts nelielu…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

“Proti un dari!”

Projekts “Proti un dari!”   Jauniešiem iespēja izmantot projekta “PROTI un DARI!” sniegtās iespējas Kristīne Lāce, Sociālā dienesta projektu vadītāja  līdz 2018. gada 31. decembrim īsteno projektu “PROTI un DARI!”. Tā mērķis ir attīstīt 15 līdz 29…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

CHRISTA – Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions (Kultūra un mantojums atbildīgām, inovatīvām un ilgtspējīgām tūrisma darbībām)

CHRISTA – Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions (Kultūra un mantojums atbildīgām, inovatīvām un ilgtspējīgām tūrisma darbībām)   Projektā iepazīst industriāla mantojuma izmantošanu mūsdienās   Evita Aploka, sabiedrisko attiecību speciāliste 03.05.2017.  Vidzemes tūrisma…
Lasīt visu

Realizācijā esošie projekti

velotime.com.ua

progressive.ua

13.ua