<<< Atpakaļ

  stipendiju piešķiršanas speciālistu piesaistei
konkursa nolikums


04.10.2017.

APSTIPRINĀTS

Stipendiju piešķiršanas komisijas sēdē
2017.gada 3.oktobrī,
sēdes protokols Nr.3

I. Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums nosaka stipendiju piešķiršanai speciālistu piesaistei (turpmāk tekstā - stipendiju) konkursa izsludināšanas un norises kārtību, kā arī konkursa uzvarētāju noteikšanu.
2. Konkursa mērķis ir izvērtēt stipendiju piešķiršanai piemērotākos rezidentus (turpmāk tekstā – pretendenti) ārsta radiologa piesaistei darbam Alūksnes novada pašvaldībā un SIA ,,Alūksnes slimnīca” (turpmāk tekstā – ierosinātājs).

II. Konkursa izsludināšana, prasības pretendentiem un dokumentu iesniegšana

3. Konkursu organizē Alūksnes novada domes izveidota Stipendiju piešķiršanas komisija (turpmāk – komisija).
4. Informācija par konkursa izsludināšanu, norādot pretendentam izvirzāmās prasības, iesniedzamos dokumentus, pieteikšanās termiņu, tālruni uzziņām un dokumentu iesniegšanas vietu, publicējama mājas lapā www.aluksnetourism.info.
5. Uz stipendiju var pretendēt rezidentūrā sekmīgi studējošie pretendenti, kas rakstiski apliecinājuši gatavību nodibināt darba tiesiskās attiecības ar ierosinātāju studiju laikā un pēc to pabeigšanas.
6. Stipendijas pretendentiem jāiesniedz šādi dokumenti:
6.1.komisijai adresētu iesniegumu (1.pielikums);
6.2.ārsta grādu apliecinoša dokumenta (diploma) kopiju;
6.2.3.apliecinājumu, ka pretendents mācās rezidentūrā vai uzsācis mācības rezidentūrā 01.10.2017.;
6.2.4..pretendenta apliecinājumu par gatavību stāties darba attiecībās ar SIA ,,Alūksnes slimnīca” studiju laikā un pēc to pabeigšanas (2.pielikums);
6.2.5.SIA ,,Alūksnes slimnīca” apliecinājumu (vai līguma kopiju) par gatavību nodibināt darba tiesiskās attiecības ar pretendentu studiju laikā un pēc to pabeigšanas.
7. Nolikuma 6.punktā minētos dokumentus stipendijas pretendenti līdz 2017.gada 10.oktobrim plkst.15.00 var nosūtīt pa pastu vai nogādāt personīgi slēgtā aploksnē ar norādi ,, stipendiju piešķiršanas speciālistu piesaistei konkursam”- , Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, 306.kabinetā.
8. Visi jautājumi par pieteikuma iesniegšanas kārtību adresējami stipendijas piešķiršanas komisijai rakstiski pa pastu, adrese Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, vienlaicīgi to nosūtot pa faksu 64381150, vai uz e-pastu [email protected].
9. Kontaktpersona – stipendiju piešķiršanas komisijas priekšsēdētāja Gunta Kupča, tālrunis 64381479; e-pasts [email protected].

III. Konkursa norise un pretendentu vērtēšanas kritēriji

10. Komisija vērtē tikai tos pretendentu pieteikumus, kuri pilnībā atbilst šī nolikuma 2.,5., 6. un 7.punkta prasībām.
11. Komisija 10 (desmit) darba dienu laikā no konkursa dokumentu pieņemšanas termiņa beigām izvērtē pieteikumu atbilstību konkursa nolikuma 2., 5., 6. un 7.punkta prasībām.
12. Kā priekšrocība, izvērtējot pretendentu pieteikumus, tiks uzskatīti apstākļi, ka:
12.1. pretendents ir Alūksnes novada iedzīvotājs;
12.2. ir pozitīva atsauksme par pretendenta studiju praksi.
13. Komisija, izvērtēšanas procesā, ir tiesīga pieprasīt papildus informāciju par pretendentu no izglītības iestādes, iepriekšējām prakses vietām.
14. Komisija pieņem lēmumu par stipendijas piešķiršanu attiecīgajam pretendentam, piešķiramās stipendijas apmēru, termiņu, vai atteikumu piešķirt stipendiju un iesniedz apstiprināšanai Alūksnes novada domē.

IV. Lēmumu pieņemšana un līguma slēgšana

15. Lēmumu par stipendijas piešķiršanu pieņem Alūksnes novada dome, pēc kā tiek slēgts līgums starp stipendiātu un Alūksnes novada pašvaldību saskaņā ar 28.01.2016. saistošo noteikumu Nr.4/2016 ,,Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā” 18. un 19.punktu (pieejams www.aluksnetourism.info sadaļās ,,Normatīvie akti un dokumenti” apakšsadaļā ,,Pašvaldības saistošie noteikumi’’).


1.pielikums
IESNIEGUMS (lejuplādēt ŠEIT)

2.pielikums
APLIECINĀJUMS (lejuplādēt ŠEIT)

br> Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: [email protected]