Paziņojums par Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam pilnveidotās redakcijas  publisko  apspriešanu16.04.2015.


Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam (turpmāk - plānojums) pilnveidotās 1.redakcijas publiskā apspriešana notika no 05.01.2015. līdz 26.01.2015. Šajā laikā par plānojuma dokumentu tika saņemti privātpersonu, juridisko personu priekšlikumi un atzinumi no darba uzdevumā minētajām institūcijām.  Pamatojoties uz Alūksnes novada domes 26.02.2015. lēmumu Nr.60   „Par Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam 1.redakcijas atkārtotu pilnveidošanu”, tika veikta plānojuma pilnveidošana atbilstoši sagatavotajam pārskatam par institūciju atzinumiem un privātpersonu un juridisko personu saņemtajiem priekšlikumiem un iebildumiem, to vērā ņemšanu vai noraidīšanu.

Ar 15.04.2015. Alūksnes novada domes lēmumu Nr.130  „Par Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, plānojums nodots publiskai apspriešanai.

 Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2015.gada 22.aprīļa līdz 2015.gada   13.maijam.

Ar teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju var iepazīties  administratīvajā ēkā, foajē, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, darba dienās no 8.00 līdz 17.00 un Alūksnes novada pagastu pārvaldēs to darba laikā, kā arī novada mājas lapā www.aluksnetourism.info sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.   
Rakstiskus priekšlikumus vai iebildumus var iesniegt personīgi  vai pa pastu kancelejā, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, vai elektroniski - e-pasts: [email protected] Iesniegumu vai iebildumu iesniegšanas termiņš 13.05.2015. (pasta zīmogs).

Publiskās apspriešanas laikā apmeklētājus pieņems teritoriālplānotāja Aivita MĀSĒNA, pirmdienās  no plkst.13.00 līdz 17.30 un trešdienās, no plkst.8.00 līdz 12.00, telefons 64381487, e-pasts: [email protected], Dārza ielā 11,  211.kab., Alūksnē, Alūksnes novadā.

br> Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: [email protected]
подробнее chemtest.com.ua

также читайте

узнать больше pharmacy24.com.ua