Vakances pašvaldībā

SMILTENES MŪZIKAS SKOLA Reģ. Nr. 40900005965, IZM Reģ. Nr. 4476902118 Pils iela 3, Smiltene, Smiltenes Tourism, LV- 4729
Aicina darbā DIREKTORA VIETNIEKU (-CI) (pilns darba laiks – 40 stundas nedēļā)

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt Valsts izglītības standarta, izglītības iestādes izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu īstenošanu;
 • veikt klašu (grupu) komplektēšanu;
 • organizēt izglītojamo pārbaudes darbu, sastādīt pārbaudes darbu veikšanas grafikus;
 • analizēt un vērtēt izglītības procesu un tā rezultātus;
 • nodrošināt pārskatu un atskaišu sagatavošanu atbilstoši savai kompetencei;
 • iesniegt priekšlikumus izglītības iestādes direktoram par pedagogu slodzēm;
 • sastādīt un koriģēt stundu sarakstu, veikt aizvietoto stundu uzskaiti;
 • vadīt pedagogu metodiskās padomes darbu, konsultēt pedagogus, nodrošināt metodisko palīdzību;
 • nodrošināt izglītojamo līdzdalību mācību priekšmetu konkursos.

Prasības:

 • bakalaura/maģistra grāds nozarē, ja studiju programmā apgūts pedagoģijas kurss vai mācību priekšmeta didaktikas kurss vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība nozarē;
 • vēlama pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • profesionālās izglītības iestādes jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • prasmes strādāt ar biroja tehniku un informācijas tehnoloģijām;
 • pieredze sagatavot un noformēt dokumentus atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 • labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, plānot un organizēt savu darbu.

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV un motivācijas vēstule;
 • izglītības dokumentu, sertifikātu u.c. dokumentu kopijas.

Dokumentus lūdzam iesniegt personīgi Smiltenes mūzikas skolā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā vai pa e-pastu [email protected] Tel. informācijai 64773220.


ANNAS  pagasta pārvalde, reģ.Nr. 90009200115
aicina pieteikties 4 apkures (ar malku) katlu kurinātājus sezonas darbam

Prasības pretendentam:
• Atestācijas apliecība katlu iekārtu apkalpošanā;
• Pieredze kurinātāja darbā;
• Labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
• Augsta pienākuma un atbildības sajūta.

Summētais darba laiks ar stundas tarifa likmi 2.6093 EUR.
Pieteikumu, CV, amata kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt  personīgi līdz 2018.gada 23.oktobrim plkst.12.00  Annas pagasta pārvaldē - „Smiltīs”, Annas pagastā, Alūksnes novadā.
Kontaktpersona: Vēsma ČUGUNOVA, tālr. 26375360


Alūksnes pilsētas sākumskola
reģistrācijas nr. 90000018350
aicina pieteikties darbā uz noteiktu laiku
APKOPĒJU

Galvenie darba pienākumi: nodrošināt ikdienas telpu uzkopšanu Alūksnes pilsētas sākumskolā.

Darba pienākumi:

 • nodrošināt ikdienas telpu uzkopšanu un dezinficēšanu;
 • mazgāt grīdas, izlietnes, sienas, noslaucīt putekļus, izvēdināt telpas;
 • savākt atkritumus;
 • veikt ģenerāltīrīšanu pēc grafika;
 • gādāt par uzkopšanas līdzekļu un inventāra racionālu izmantošanu un saglabāšanu;
 • darba laiks - darba dienās no plkst. 08.00 – 17.00 .

Prasības pretendentam:

 • vidējā izglītība;
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • teicamas darba plānošanas prasmes un spēja veikt darbu patstāvīgi;
 • pozitīva attieksme pret veicamo darbu;
 • augsta pienākuma un atbildības sajūta;
 • teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • psiholoģiskā noturība.

Dzīves un darba aprakstu (CV), izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, vēlams rekomendāciju (-as) iesniegt līdz 2018.gada 19.oktobrim pulksten 12.00 pa pastu vai personīgi Alūksnes pilsētas sākumskolā, Lielā Ezera ielā 26, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV - 4301, elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi, [email protected]

Kontaktpersona: Uva Grencione-Lapseniete, tālr. 64324403.


Alsviķu pirmsskolas izglītības iestāde ,,Saulīte”
Reģistrācijas kods 90009480396

aicina pieteikties  sezonas apkures krāšņu /kurinātāju darbam ar zemspiediena apkures katlu uz noteiktu laiku (1.00 slodze). Kurināmais - malka.

Galvenie darba pienākumi:

 • nodrošināt iestādē optimālo temperatūru atbilstoši sanitāri higiēniskajām prasībām;

Prasības pretendentam:

 1. Kurinātāja profesiju apliecinošs dokuments(oriģināls).
 2. Pieredze apkures krāšņu kurinātāja darbā vismaz 2 gadi.
 3. Kandidāta izvēlē tiek ņemta vērā darba pieredze iepriekš minētajā vai citā Alūksnes novada valsts vai pašvaldības iestādē.
 4. Prasme veikt sīkus remontdarbus.
 5. Spēja patstāvīgi plānot darbu.
 6. Augsta pienākuma un atbildības sajūta.
 7. Labas komunikācijas un sadarbības prasmes.

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli, norādot 2 kontaktinformācijas rekomendāciju iegūšanai, izglītības un profesionālās darbības aprakstu  (CV) iesniegt līdz 2018.gada 22.oktobrim plkst.13:00, nosūtot pa pastu, e-pastu [email protected] vai personīgi Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, LV – 4333.
Kontaktpersona: Evija KUBULNIECE, mob.t.29162206, tālr.64354145.


 

ILZENES PAGASTA PĀRVALDE reģistrācijas kods  90009489944
izsludina pretendentu pieteikšanos uz Ilzenes bibliotēkas vadītāja amatu

Darba pamatpienākumi:
-       plānot, vadīt un nodrošināt bibliotēkas darbu;
-       veikt bibliotēkas lietotāju apkalpošanu, sniedzot iedzīvotājiem bibliotekāros un informatīvos pakalpojumus;
-       nodrošināt bibliotēkas krājuma organizēšanu un tā popularizēšanu;
-       veidot novadpētniecības materiālu krājumu, nodrošināt tā popularizēšanu un pieejamību;
-       sniegt konsultācijas un veikt bibliotēkas lietotāju apmācību dažādu informācijas resursu, e-pakalpojumu izmantošanā un IT pamatprasmēs;
-       organizēt bibliotēkas un literatūras popularizēšanas, lasīšanu veicinošus, tematiskus pasākumus, izstādes.

Prasības:

-       augstākā izglītība bibliotēku darba jomā vai augstākā izglītība pedagoģijā, humanitārajās, sociālajās zinātnēs (priekšroka pretendentiem ar augstāko izglītību bibliotēku darba jomā);
-       teicamas prasmes informācijas meklēšanā;
-       prasme strādāt ar datoru un citu biroja tehniku pieredzējuša informācijas lietotāja līmenī, spēja orientēties jauno informācijas tehnoloģiju pielietošanas iespējās;
-       interese, zināšanas par literatūru un kultūru;
-       radoša un patstāvīga pieeja darbam;
-       labas organizatoriskās, komunikācijas un prezentācijas prasmes, spēja sadarboties;
-       prasme strādāt ar dažāda vecuma bibliotēkas apmeklētājiem;
-       teicamas latviešu valodas zināšanas.

Iesniedzamie dokumenti:

-       pieteikums (motivācijas vēstule);
-       īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
-       izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Dokumentus iesniegt līdz 2018.gada 15.oktobrim plkst.16:00 Ilzenes pagasta pārvaldē, „Dailēs”, Jaunzemos, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā, personīgi vai nosūtot  uz e-pastu [email protected] ar norādi „Pieteikums vakancei”.

Kontaktpersona Ingrīda SNIEDZE, mobilais tālrunis 26468713.Liepnas vidusskola
(Reģ. Nr. 4413900902)
aicina pieteikties darbā uz 2018./2019. gadu kurināšanas sezonu 3 sezonas KURINĀTĀJUS uz noteiktu laiku, nepilnu darba slodzi (0,84 slodze), summētais darba laiks.

Prasības pretendentam:
• Atestācijas apliecība katlu iekārtu apkalpošanā;
• Labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
• Spēja pastāvīgi plānot darbu un augsta atbildības sajūta.

Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt līdz 2018. gada 17. oktobrim plkst. 10.00 Liepnas vidusskolā, Liepnā, Alūksnes novadā, LV-4354 vai pa pastu.
Kontaktpersona: Sandra Gorkija, 64307075, [email protected]


https://topobzor.info

https://djahostel.com.ua

Узнайте про нужный блог на тематику греющий кабель budmagazin.com.ua