Vakances pašvaldībā

PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA „SPODRA”
Reģistrācijas kods  90002299846
izsludina pretendentu pieteikšanos uz vakanto
 MEŽZIŅA amatu

Galvenie darba pienākumi:

Alūksnes novada mežu apsaimniekošanas plānošana, vadīšana un kontrole.

Prasības pretendentam:

 • izglītība mežsaimniecības vai mežizstrādes specialitātē;
 • atbilstoša profesionāla pieredze ne mazāka kā 5 gadi;
 • prasme strādāt ar datoru (Word, Excel);
 • darba plānošanas, organizēšanas un kontroles prasmes;
 • spēja aizstāvēt un pamatot savu viedokli;
 • teicamas saskarsmes un sadarbības prasmes;
 • „B” kategorijas autovadītāja apliecība;
 • Prasme strādāt ar GPS un programmatūru ArcPad tiks uzskatīts par priekšrocību.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pantu, pašvaldības aģentūra “SPODRA” informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir

Amatam noteiktā mēnešalga no 776,00 EUR.

Pieteikuma vēstuli, izglītības un profesionālās darbības aprakstu (CV), izglītību apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt līdz 2019. gada 14. jūnijam plkst. 11.00 nosūtot pa e-pastu [email protected], pa pastu vai nogādāt personīgi – pašvaldības aģentūrā “SPODRA”, Brūža ielā 1, Alūksnē,  LV- 4301.

Kontaktpersona: Gatis SPUDIŅŠ, tālr.29195915.


ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
reģistrācijas kods 90000018622
izsludina konkursu uz vakanto ALSVIĶU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES „SAULĪTE” VADĪTĀJA amatu

Galvenie darba pienākumi: plānot, vadīt, koordinēt un uzraudzīt Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” pedagoģisko, administratīvi saimniecisko un finansiālo darbību.

Prasības pretendentam:

 • amatam atbilstoša augstākā pedagoģiskā izglītība;
 • pieredze pedagoģiskajā darbā vai izglītības vadībā  ne mazāka kā  3 gadi;
 • pamatzināšanas pašvaldības iestādes darba organizēšanā (dokumentu pārvaldība, finanšu jautājumi, pašvaldības iepirkumi);
 • prasmes darbā ar datoru;
 • labas organizatoriskās un vadības prasmes, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, augsta atbildības sajūta;
 • vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasme.

 Vēlamās zināšanas un pieredze:

 • pieredze ES struktūrfondu un citu projektu sagatavošanā un realizēšanā.

Amatam noteiktā mēnešalga  950.00 EUR.

informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir

Pieteikuma  (motivācijas) vēstuli, izglītības un profesionālās darbības aprakstu (CV), izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, valsts valodas prasmes apliecību (ja nepieciešama), redzējumu par Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” attīstību (apjomā līdz 2 A4 lapām datorrakstā) līdz 2019.gada 27.jūnijam plkst.15.00 var nosūtīt pa e-pastu [email protected], pa pastu vai nogādāt personīgi – Kancelejā, Brūža ielā 7, Alūksnē, LV 4301. Ar konkursa nolikumu var iepazīties mājas lapā – šeit.

Kontaktpersona Janīna ČUGUNOVA, t.26118815.


ALŪKSNES NOVADA SOCIĀLO LIETU PĀRVALDE
reģistrācijas kods 90011733825
izsludina pretendentu pieteikšanos uz  SOCIĀLĀ  REHABILITĒTĀJA amatu
Sociālās aprūpes centrā “Alūksne”

Galvenie pienākumi:

 • novērtēt iemītnieku pamatvajadzības, funkcionālās spējas;
 • izstrādāt iemītnieku individuālās sociālās rehabilitācijas plānus un nodrošināt to īstenošanu;
 • organizēt rehabilitācijas procesu;
 • organizēt iemītnieku ikdienas aktivitātes.

Prasības pretendentam:

 • Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā rehabilitācijā;
 • labas komunicēšanas prasmes ar klientiem (senioriem);
 • augsta pienākuma un atbildības sajūta;
 • prasme patstāvīgi plānot darbu un pieņemt lēmumus, būt klientorientētam un lojālam;
 • labas iemaņas darbā ar datoru (datorprogrammu lietošana: MS Office, Internet Explorer) un biroja tehniku.

Amatam noteiktā mēnešalga no 508,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde.

Iesniedzamie pieteikuma dokumenti:

 • Motivācijas vēstule.
 • Izglītības un profesionālās darbības apraksts (CV), kurā norādītas personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijām.
 • Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikuma dokumentus iesniegt līdz 2019. gada 27. jūnijam plkst.1500, nosūtot elektroniski uz e-pastu: [email protected], pa pastu vai, nogādājot personīgi Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldē Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301.
Kontaktpersona Baiba Meistere, tālrunis 28671840


ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
reģistrācijas kods 9000001862
pagarina pretendentu pieteikšanos uz vakanto JURISTA amatu uz nenoteiktu laiku ar darba vietu Alūksnē

 

Galvenie darba pienākumi: nodrošināt pašvaldības domes, domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieku, pašvaldības administrācijas un izpilddirektora dokumentu, pieņemto lēmumu, izdoto normatīvo aktu, noslēgto darījumu sagatavošanu un atbilstības normatīvajam regulējumam iepriekšējo papildpārbaudi; veikt ar pašvaldības funkciju realizēšanu saistītu uzdevumu īstenošanas atbilstoši normatīvajam regulējumam uzraudzību; nodrošināt pārstāvību administratīvos, izziņas, tiesu procesos, uzraudzības un kontrolējošās institūcijās; kā arī atbildīgā darbinieka kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļu turētājs ir pašvaldība, funkciju realizēšanu.

Galvenās prasības pretendentam:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs (P.S. lai apliecinātu ārvalstīs iegūtu izglītību, jāpievieno izziņa izglītības dokumenta akadēmiskai atzīšanai Latvijā);
 • valsts valodas prasme augstākā līmeņa 2. pakāpē;
 • labas zināšanas pašvaldību tiesībās, normatīvo aktu izstrādāšanā, administratīvajā procesā, civiltiesību un publisko iepirkumu nozarē, publisku personu īpašuma (tostarp) kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldīšanā;
 • prasme metodoloģiski pareizi atlasīt, analizēt, interpretēt un piemērot tiesību normas;
 • spēja izstrādāt un analizēt tiesisku darījumu dokumentus, normatīvos un tiesību piemērošanas aktus, spēja sastādīt procesuālos dokumentus un veikt tiesību normās paredzētās procesuālās darbības;
 • spēja patstāvīgi analizēt un izvērtēt, organizēt savu darbu un noteikt prioritātes, patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par tiem;
 • prasmes lietot datorprogrammas un citas informācijas tehnoloģijas, datoru un biroja tehniku,
 • vismaz trīs gadu juridiska darba pieredze pēdējo piecu gadu laikā,
 • konstruktīvisms saskarsmē, juridiskās retoriskās prasmes, precizitāte un augsta atbildības sajūta, noturība stresa un paaugstinātas intensitātes situācijās.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • darba pieredze normatīvo aktu, privāttiesisko un publisko tiesību līgumu u.c. tiesību aktu projektu izstrādāšanā, pieredze publisko iepirkumu jomā, kapitāla daļu pārvaldīšanā, darba pieredze valsts pārvaldē vai pašvaldībā un zināšanas par tās uzbūvi un darbības pamatprincipiem;
 • zināšanas starptautiskajās tiesībās;
 • juridisko terminu pārzināšana divās svešvalodās, no kurām vismaz viena ir Eiropas Savienības oficiālā valoda.

Amatam noteiktā mēnešalga no 917 EUR.

kā personas datu apstrādes pārzinis,  informē, ka amata pretendenta pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi.

Pieteikuma/ motivācijas vēstule un dzīves gaitas apraksts (Curriculum Vitae) atbilstoši Eiropas Komisijas izveidotajam vienotajam Curriculum Vitae (pieejams www.europass.lv) jāiesniedz līdz 2019. gada 1.jūlija plkst.16.00   Kancelejā, Brūža ielā 7, Alūksnē, Alūksnes novadā vai nosūtīt pa e-pastu  [email protected].

Kontaktpersona: izpilddirektore Janīna Čugunova, tālr. 26118815.


Liepnas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90009489893,
izsludina pretendentu pieteikšanos uz kapsētas pārziņa amatu (uz noteiktu laiku)

Galvenie darba pienākumi: kapsētu, pagasta teritorijas sakopšana, uzturēšana  un labiekārtošana.

Prasības pretendentam:

 •  vidējā izglītība ;
 •  spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • teicamas darba plānošanas prasmes un spēja veikt darbu patstāvīgi;
 • pozitīva attieksme pret veicamo darbu;
 • augsta pienākuma un atbildības sajūta;
 • teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • psiholoģiskā noturība;
 • spēja adekvāti rīkoties stresa situācijās;
 • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.

Mēneša darba alga – 430.00  EUR  par 1.00 darba slodzi.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Liepnas pagasta pārvalde informē, ka:
•   Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
•  iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli, , izglītības un profesionālās darbības aprakstu  (CV) iesniegt līdz 2019.gada 14.jūnijam plkst.12:00, nosūtot pa pastu, e-pastu [email protected]  vai personīgi Liepnas pagasta pārvaldē  - „Liepziedos” , Liepnā  ,  Liepnas pagastā  , Alūksnes novadā , LV – 4354. Kontaktpersona :  Iveta Priede, tālr. 26437421


ALŪKSNES NOVADA SOCIĀLO LIETU PĀRVALDE
reģistrācijas kods 90011733825
izsludina pretendentu pieteikšanos uz MEDICĪNAS MĀSAS amatu
Sociālās aprūpes centrā “Alūksne”

 Galvenie pienākumi:

 • nodrošināt kvalitatīvu klientu veselības stāvokļa uzraudzību, sniegt pirmo un neatliekamo medicīnas palīdzību;
 • kvalitatīvi un precīzi veikt ārstu nozīmētās ordinācijas un norādījumus;
 • nodrošināt medikamentu, pārsienamo materiālu, inkontinences preču pasūtīšanu, saņemšanu, uzskaiti un izlietošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Prasības pretendentam:
· atbilstoša profesionālā izglītība, reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā;
· vēlama pieredze medicīnas māsas vai ārsta palīga darbā;
· labas komunicēšanas prasmes ar klientiem (senioriem);

 • augsta pienākuma un atbildības sajūta;
 • prasme patstāvīgi plānot darbu un pieņemt lēmumus, būt klientorientētam un lojālam;
 • labas iemaņas darbā ar datoru (datorprogrammu lietošana: MS Office, Internet Explorer) un biroja tehniku.

Amatam noteiktā mēnešalga no 550,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde.

Iesniedzamie pieteikuma dokumenti:

 • Motivācijas vēstule.
 • Izglītības un profesionālās darbības apraksts (CV), kurā norādītas personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijā
 • Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikuma dokumentus iesniegt līdz 2019. gada 20. jūnijam plkst.1500, nosūtot elektroniski uz e-pastu: [email protected], pa pastu vai, nogādājot personīgi Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldē Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301. Kontaktpersona Baiba Meistere, tālrunis 28671840


SIA “ALŪKSNES NAMI”
reģistrācijas Nr. 40003410625
Aicina darbā - BŪVDARBU VADĪTĀJU uz nenoteiktu laiku ar darba vietu Alūksnē

Galvenie darba pienākumi: 

 • plānot, vadīt un uzraudzīt darbus objektā, balstoties uz projekta dokumentāciju, objekta realizācijas līguma nosacījumiem;
 • plānot darbu izpildes grafiku, objekta realizācijai nepieciešamos resursus, apzināt un piedāvāt konkrēto būvdarbu veidu un apjomu izpildītājus, komplektēt personāla darbu apjomu veikšanai;
 • nepieciešamo būvapjomu un tāmju sastādīšana;
 • kontrolēt būvniecības apjomus un termiņus, būvdarbu veikšanu atbilstoši būves projekta, būvniecības normatīvu un standartu prasībām, plānoto izmaksu atbilstību apstiprinātajām būvniecības izmaksām;
 • veikt nepieciešamos pasākumus kvalitātes nodrošināšanai un nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības prasību,un ar būvniecību saistīto normatīvo aktu prasību izpildi objektā;
 • gatavot būvniecības normatīvajos aktos noteikto būves izpilddokumentāciju, vadībai nepieciešamās atskaites.

Prasības:

 • profesionālā/augstākā izglītība būvniecībā un būvinženiera kvalifikācija;
 • spēkā esošs Latvijas Būvinženieru savienības būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā;
 • pozitīva iepriekšēja darba pieredze būvniecības nozari regulējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas un vismaz divas svešvalodas sarunvalodas līmenī;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • datorzināšanas labā līmenī MS Office u.c.;
 • spēja strādāt komandā, atbildības sajūta un precizitāte.

Piedāvājam:

 • darba vietu Alūksnē ar pilnas slodzes darba laiku;
 • amatam noteiktā mēnešalga no 1200 EUR, sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu;
 • labus darba apstākļus, dinamisku darbu profesionālā komandā;
 • plānotais darba uzsākšanas laiks vienojoties.

Pieteikuma/ motivācijas vēstule un dzīves gaitas apraksts (Curriculum Vitae) jāiesniedz  SIA “ALŪKSNES NAMI” Rūpniecības iela 4, Alūksne, Alūksnes Tourism, LV-4301 vai uz  e-pastu: [email protected], kontakttālrunis papildus informācijai: 64321694, pieteikšanās laiks līdz 14.06.2019.

 Aicina darbā KLAVIERSPĒLES PEDAGOGU / KONCERTMEISTARU
(pilns darba laiks – 30 stundas nedēļā)

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu īstenošanu;
 • piedalīties izglītības iestādes pārbaudījumu organizēšanā un vērtēšanā;
 • piedalīties izglītības iestādes kultūrdzīvē, sniegt priekšlikumus tās organizēšanā;
 • nodrošināt izglītojamo dalību konkursos, festivālos un citos līdzīgos pasākumos.

Prasības:

 • atbilstoša profesionālā un pedagoģiskā izglītība;
 • vēlama pieredze izglītības jomā vai pedagoga/koncertmeistara darbā;
 • valsts valodas prasmes labā līmenī;
 • prasmes strādāt ar biroja tehniku un informācijas tehnoloģijām;
 • labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, plānot un organizēt savu darbu.

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV un pieteikuma vēstule;
 • izglītības dokumentu, sertifikātu u.c. dokumentu kopijas.

Atalgojums ne mazāks par valstī noteikto minimālo pedagoģisko atalgojumu - 710,00 EUR par likmi pirms nodokļu nomaksas.

Dokumentus lūdzam iesniegt personīgi Smiltenes mūzikas skolā - Pils ielā 6, Smiltenē vai pa e-pastu [email protected] ar norādi “Klavierspēles pedagogs/koncertmeistars”. Tel. informācijai 64773220 (Smiltenes mūzikas skolas direktors – Edgars Roslovs).

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Smiltenes mūzikas skola informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi;
 • Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Smiltenes mūzikas skola, Reģ. nr. 40900005965, kontaktinformācija: Pils iela 6, Smiltene, Smiltenes Tourism, LV-4729.

https://topobzor.info

Узнайте про полезный блог про направление студия визажа make-up.kiev.ua
https://djahostel.com.ua