Vakances pašvaldībā

Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola (reģ.nr. 90009864732)
aicina pieteikties darbā uz noteiktu laiku vizuālās mākslas pedagogu (0,8 likmes).

Galvenie amata pienākumi

 • Vizuālā māksla pamatizglītības 1.-9.klases skolēniem (apvienotās klases);
 • Profesionālās ievirzes izglītības nodarbības zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā, darbs materiālā – rokdarbi un tekstils Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā un tās Alsviķu mācību punktā.

Prasības:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība un atbilstoša mācību priekšmeta skolotāja kvalifikācija vai augstākā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē un skolotāja kvalifikācija;
 • vēlama pieredze izglītības jomā;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, plānot un organizēt savu darbu;
 • augsta atbildības sajūta un pozitīva attieksme pret darbu.

Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi. Personas datu pārzinis ir

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli, CV, izglītību apliecinošo dokumentu kopijas līdz 2018.gada 27.decembrim plkst.15.00 iesniegt Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā, Centra ielā 5, Jaunannā, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā, LV-4340 personīgi vai pa pastu, vai e-pastā: [email protected].
Kontaktpersona: Janīna Pužule, tālr.26489927


ALŪKSNES NOVADA PAŠBVALDĪBA
reģistrācijas kods 90000018622
izsludina pretendentu pieteikšanos uz sabiedrisko attiecību speciālista amatu

 Galvenie pienākumi:
· piedalīties pašvaldības ārējās un iekšējās komunikācijas organizēšanā
· nodrošināt regulāru un operatīvu pašvaldības komunikāciju sociālajos medijos (twitter, facebook, instagram)
· administrēt pašvaldības tīmekļvietnes saturu
· izstrādāt digitālus projektus novada atpazīstamības veicināšanai, iedzīvotāju lojalitātes paaugstināšanai, pašvaldības pasākumu mārketinga aktivitāšu atbalstīšanai,
· gatavot preses relīzes, informatīvus publicitātes materiālus un fotogrāfijas sabiedrības informēšanai par pašvaldības darbu,
· nodrošināt regulāru komunikāciju ar pašvaldības ārvalstu sadarbības partneriem.

Prasības pretendentam:
· augstākā izglītība sabiedrisko attiecību, žurnālistikas vai mārketinga nozarē (var būt arī pēdējo kursu students)
· pieredze iestādes vai organizācijas lapu komunikācijas nodrošināšanā sociālajos medijos tiks uzskatīta par priekšrocību,
· atbilstošas datorprasmes, interneta tehnoloģiju pārzināšana, izpratne un interese par tām, labas iemaņas fotografēšanā,
· teicamas latviešu literārās valodas un angļu valodas zināšanas,
· sadarbības prasmes, pašiniciatīva, precizitāte un augsta atbildības sajūta,
· prasme racionāli organizēt savu darbu, strādāt ātri un operatīvi gan patstāvīgi, gan komandā, kā arī paaugstināta stresa apstākļos.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, informē, ka:

 • jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 • iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir

Amatam noteiktā mēnešalga no 913,00 EUR.

Motivācijas vēstuli, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un portfolio (informāciju, kas apliecina iepriekšējo darba pieredzi) līdz 2019.gada 4. janvāra plkst.16.00 var nosūtīt uz e-pastu [email protected], pa pastu vai nogādāt personīgi – Alūksnes novada pašvaldībā, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV 4301, 306.kabinetā.
Kontaktpersona Janīna ČUGUNOVA, tālrunis 26118815.


Alūksnes novada vidusskola
Reģ. 90009627147
aicina pieteikties darbā ar 01.01.2019.
uz  apkopējas amatu,  nepilnu slodzi ( uz  noteiktu laiku)

 

Prasības darbiniekam:
1) veikt telpu tīrīšanu un uzkopšanu;
2) pozitīva attieksme pret veicamo darbu un akurātums;
3)  augsta pienākuma un atbildības sajūta;
4)  godīga attieksme pret darbu un kolēģiem.

Amata noteiktā mēneša alga 324.00 EUR

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Alūksnes novada vidusskola  informē, ka:
•   jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
•  iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir

Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2018. gada 14.decembrim plkst.16.00 var nosūtīt pa faksu 64381670, e-pastu [email protected], pa pastu vai nogādāt personīgi – Alūksnes novada vidusskolā, Kanaviņu ielā 14, Alūksnē, Alūksnes novadā,  LV 4301, kontaktpersona Ilze Līviņa , t.29275267


Alsviķu pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte”

Reģistrācijas kods 90009480396

aicina pieteikties darbā uz

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS MŪZIKAS SKOLOTĀJA amatu uz nenoteiktu laiku

 

Galvenie darba pienākumi:

 • plānot un nodrošināt kvalitatīvu, izglītojamo vecumam atbilstošu, jēgpilnu mūzikas mācību satura apguvi saskaņā ar  pirmsskolas izglītības programmu.

Prasības pretendentam:

 • Augstākā pedagoģiskā izglītība un mūzikas skolotāja kvalifikācija;
 • vēlama pieredze darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem;
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • teicamas darba plānošanas prasmes un spēja veikt darbu patstāvīgi;
 • pozitīva attieksme pret veicamo darbu;
 • augsta pienākuma un atbildības sajūta;
 • teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes.

2018./2019.mācību gadā  0,324 slodze, mēneša darba alga – 230.04 EUR 

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Alsviķu pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte” informē, ka:
•   Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
•  iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli, norādot 2 kontaktinformācijas rekomendāciju iegūšanai, izglītības un profesionālās darbības aprakstu  (CV) iesniegt līdz 2018.gada 19.decembrim plkst.13:00, nosūtot pa pastu, e-pastu [email protected] vai personīgi Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, LV – 4333.
Kontaktpersona: Evija KUBULNIECE, mob.t.29162206, tālr.64354145.

 


 

Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde „PIENENĪTE”
Reģistrācijas kods 90000019312
aicina pieteikties darbā par
REMONTSTRĀDNIEKU

Galvenie darba pienākumi: organizēt un veikt saimnieciskos darbus Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē „PIENENĪTE”

Prasības pretendentam:
-              vidējā profesionālā vai augstākā izglītība;
-              pieredze saimniecisko darbu organizēšanā un veikšanā;
-              izpratne par darba organizāciju pirmsskolas izglītības iestādē;
-              spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
-              teicamas darba plānošanas prasmes un spēja veikt darbu patstāvīgi;
-              pozitīva attieksme pret veicamo darbu;
-              augsta pienākuma un atbildības sajūta;
-              teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pantu, Alūksnes pirmskolas izglītības iestāde “PIENENĪTE” informē, ka:
•             jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
•             iepriekš minēto jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir

Pieteikuma (motivācijas) vēstuli, norādot 2 kontaktinformācijas rekomendāciju iegūšanai, izglītības un profesionālās darbības aprakstu  (CV), iesniegt līdz 2018.gada 14.decembrim plkst.15:00, nosūtot pa pastu, e-pastu [email protected] vai personīgi Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē „ PIENENĪTE”, Helēnas ielā 32, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV – 4301.
Kontaktpersona: Ingūna Dovgāne, mob.t.22014489.

 


SMILTENES MŪZIKAS SKOLA Reģ. Nr. 40900005965, IZM Reģ. Nr. 4476902118 Pils iela 3, Smiltene, Smiltenes Tourism, LV- 4729
Aicina darbā DIREKTORA VIETNIEKU (-CI) (pilns darba laiks – 40 stundas nedēļā)

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt Valsts izglītības standarta, izglītības iestādes izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu īstenošanu;
 • veikt klašu (grupu) komplektēšanu;
 • organizēt izglītojamo pārbaudes darbu, sastādīt pārbaudes darbu veikšanas grafikus;
 • analizēt un vērtēt izglītības procesu un tā rezultātus;
 • nodrošināt pārskatu un atskaišu sagatavošanu atbilstoši savai kompetencei;
 • iesniegt priekšlikumus izglītības iestādes direktoram par pedagogu slodzēm;
 • sastādīt un koriģēt stundu sarakstu, veikt aizvietoto stundu uzskaiti;
 • vadīt pedagogu metodiskās padomes darbu, konsultēt pedagogus, nodrošināt metodisko palīdzību;
 • nodrošināt izglītojamo līdzdalību mācību priekšmetu konkursos.

Prasības:

 • bakalaura/maģistra grāds nozarē, ja studiju programmā apgūts pedagoģijas kurss vai mācību priekšmeta didaktikas kurss vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība nozarē;
 • vēlama pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • profesionālās izglītības iestādes jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • prasmes strādāt ar biroja tehniku un informācijas tehnoloģijām;
 • pieredze sagatavot un noformēt dokumentus atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 • labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, plānot un organizēt savu darbu.

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV un motivācijas vēstule;
 • izglītības dokumentu, sertifikātu u.c. dokumentu kopijas.

Dokumentus lūdzam iesniegt personīgi Smiltenes mūzikas skolā Pils ielā 6, Smiltenē, Smiltenes novadā vai pa e-pastu [email protected] Tel. informācijai 64773220.


https://topobzor.info

https://djahostel.com.ua

Узнайте про нужный блог на тематику греющий кабель budmagazin.com.ua