Pagastu pārvaldes

Alsviķu pagasta pārvalde
„Pagastnams”, Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes Tourism, LV – 4333
[email protected]
Vadītāja Ingrīda Sniedze 26468713; [email protected]
Lietvede Zinaida Silirava Tālr./fakss 64354142, 29143271;
[email protected]
Kasiere-nodokļu administratore Olga Čudarkina 64354142;
[email protected]
Grāmatvede uzskaitvede Antra Apine 64354151;
[email protected]
Teritorijas attīstības speciāliste Ārija Rone

20236044;
[email protected]

   
Alsviķu komunālās saimniecības vadītājs Aivars Logins 26611353;
[email protected]
Alsviķu kultūras nams, vadītāja Marina Ramane 28330421;
[email protected]
Alsviķu bibliotēka, vadītāja Sarmīte Meļķe 26371358;
[email protected]
Sociālā darbiniece (Alsviķos) Ligita Podziņa 64354160, 26394745;
[email protected]
Sociālā darbiniece (Strautiņos) Nellija Rezgoriņa 29459551;
[email protected]
Bāriņtiesas locekle Kristīne Puķīte 26427655;
[email protected]
Strautiņu bibliotēka, vadītāja Svetlana Vēvere 64300829;
[email protected]
PII „Saulīte”, vadītāja Evija Kubulniece 64354145; 29162206;
[email protected]
Strautiņu pamatskola, direktore Ingrīda Pedece 64300830; 64300876;
64300843 (pirmsskola); 25615640;
[email protected]
Alsviķu feldšeru vecmāšu punkts, ārsta palīgs Ligita Podziņa 64354160;
[email protected]
Strautiņu feldšeru-vecmāšu punkts, ārsta palīgs Vija Riekstiņa 64300829;
[email protected]
Annas pagasta pārvalde
„Smiltis”, Anna, Annas pagasts, Alūksnes Tourism, LV-4341
[email protected]
Vadītāja Vēsma Čugunova 26375360; [email protected]
Lietvede / nodokļu administratore Skaidrīte Līdaciņa 64381660; 26405503;
fakss 64381659;
[email protected]
Teritorijas attīstības speciāliste Vija Zaķe 22042791;
[email protected]
Sociālā darbiniece Maija Strade 64381660; 29421540;
[email protected]
Bāriņtiesas locekle Elita Jansone 29153516;
[email protected]
Annas feldšeru -  vecmāšu punkts, feldšere 64381658
Annas bibliotēka, vadītāja Ina Balaņuka 64354221;
[email protected]
Annas kultūras nams, vadītājs Oskars Steberis 29351138;
[email protected]
Ilzenes pagasta pārvalde
"Dailes", Jaunzemi, Ilzenes pagasts,
Alūksnes Tourism, LV – 4344

[email protected]
Vadītāja Ingrīda Sniedze 26468713;
[email protected]
Sekretāre Rudīte Pehlaka 64354556; 26164881
Teritorijas attīstības speciāliste Ārija Rone 20236044;
[email protected] aluksnetourism.info
Ilzenes komunālās saimniecības vadītājs Gints Rozenbergs 25779981;
[email protected]
Sociālā darbiniece Nellija Rezgoriņa 29269701;
[email protected]
Bāriņtiesas locekle Kristīne Puķīte 26427655;
[email protected]
Grāmatvede Dzintra Dzelzskalēja - Kalēja 64354576;
[email protected]
Ilzenes bibliotēka, vadītāja Benita Kokarēviča 64354583;
[email protected]
SKIM centrs „Dailes”, vadītāja Jolanta Kazaine 26523025;
[email protected]
Ilzenes pamatskola, direktore Inese Žīgure 64354585;
[email protected]
Ilzenes feldšeru punkts, ārsta palīgs Iluta Medne 64354558;
[email protected]
Jaunalūksnes pagasta pārvalde
„Dālderi”, Kolberģis, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes Tourism, LV- 4350
[email protected]
Vadītāja Inta Cinglere 29219720; [email protected]
Sekretāre Rudīte Pole Tālr./fakss 64354064; 25447781
Grāmatvedības uzskaitvede Aija Roķe 64354028; [email protected]
Nodokļu administratore Gija Bindre 64354028 [email protected]
Teritorijas attīstības speciāliste Violeta Kļaviņa 20232692;
[email protected]
Komunālās saimniecības pārzinis Vitālijs Gerasimins 64354064
Jaunalūksnes bibliotēka, vadītāja Ieva Zakarīte 64354064; [email protected]
Bejas bibliotēka, vadītāja Mudīte Rusakova 64354401; [email protected]
Kolberģa tautas nams, vadītāja Rudīte Simanoviča 64354097; [email protected]
Bejas novadpētniecības centrs, pārzine Jolanta Baldiņa 25664432; [email protected]
Sociālā darbiniece Dagmāra Melece (Jaunalūksnes pagasta pārvaldes ēkā) 64354064; 64354418; 26309177;
[email protected]
Sociālā darbiniece Ārija Simanoviča (Bejā, "Rūķos") 64354418; [email protected]
Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece Gunta Vanaga

64354064; 29214599;
[email protected]

Bejas feldšeru-vecmāšu punkts, ārsta palīgs Ārija Simanoviča 64354418; 25775584; [email protected]
PII „Pūcīte”, vadītāja Ligita Belova 64354009; [email protected]
Bejas pamatskola, direktore Silvija Aizupe 64354442; 64354406;
[email protected]
Jaunannas pagasta pārvalde
„Liepzari”, Jaunannas pagasts, Alūksnes Tourism, LV- 4340
[email protected]
Vadītāja Vēsma Čugunova 26375360; [email protected]
Sekretāre Ieva Vimba 64381664; 25664417; fakss 64381667
Grāmatvedības uzskaitvede Sanita Baltiņa 64381665; [email protected]
Teritorijas attīstības speciāliste Vija Zaķe 22042791; [email protected]
Sociālā darbiniece Ieva Vimba 64381664; 29480075; [email protected]
Bāriņtiesas locekle Elita Jansone 29153516; [email protected]
Jaunannas bibliotēka, vadītāja Velga Ločmele 64381668; [email protected]
Jaunannas tautas nams, vadītāja Iveta Baltā-Vanaga 28366016; [email protected]
Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola, direktore Janīna Pužule 26489927; [email protected]
Jaunlaicenes pagasta pārvalde
„Ezerrozes”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes Tourism, LV-4336
[email protected]
Vadītāja Iveta Vārtukapteine 64381146; [email protected]
Sekretāre - kasiere Sandra Otsa Tālr/fakss 64381146; 29379811
Grāmatvedības uzskaitvede Vita Kleščenko 64381146; [email protected]
Teritorijas attīstības speciāliste Aiga Mūrniece 20239937; [email protected]
Saimniecības pārzine Judīte Kaktiņa 64381146; 29489910; [email protected]
Bāriņtiesas locekle Sanita Bukane

26595113; [email protected]

Sociālā darbiniece Maija Podegrade 64381146; 29478789;
[email protected]
Jaunlaicenes bibliotēka, vadītāja Iveta Šķepaste 64354977; [email protected]
Jaunlaicenes tautas nams, vadītāja Māra Svārupe 64354977; 29123994;
[email protected]
Jaunlaicenes muižas muzejs, vadītāja Sandra Jankovska 29356277; 64381146 (fakss);
[email protected]
Jaunlaicenes pamatskola, direktore Daiga Birkenberga 26489927; [email protected]
Kalncempju pagasta pārvalde
„Cempji 2”, Kalncempji, Kalncempju pagasts, Alūksnes Tourism, LV – 4342
[email protected]
Vadītāja Vēsma Čugunova 26375360; [email protected]
Sekretāre - lietvede Dina Ozola 64381641; 26447102; fakss 64381642
Teritorijas attīstības speciāliste Vija Zaķe 22042791; [email protected]
Sociālā darbiniece Maija Strade 29269701; [email protected]
Bāriņtiesas locekle Kristīne Puķīte 26427655; [email protected]
Kalncempju bibliotēka, vadītāja Dina Ozola [email protected]
Viktora Ķirpa Ates muzejs, vadītāja Janita Šolina 25664436; 25563597 (vadītāja)
[email protected]
Feldšeru-vecmāšu punkts, ārsta palīgs Mārīte Vērse 28630755
Sabiedriskais centrs, vadītāja Zeltīte Kākere 26365885;
Liepnas pagasta pārvalde
„Liepziedi”, Liepna, Liepnas pagasts, Alūksnes Tourism, LV – 4354
[email protected]
Vadītāja Iveta Priede 26437421; [email protected]
Lietvedības sekretāre Ilze Paia 64329134; 29147011; fakss 64381132
Grāmatvede - uzskaitvede Rudīte Bistrova 64307080; [email protected]
Kasiere, nodokļu administratore Mārīte Jaudzema 64307080; [email protected]
Teritorijas attīstības speciāliste Laima Kaņepe 20237325, 26479998; [email protected]
Sociālā darbiniece Irina Baikova 64381384; 29269572; [email protected]
Uzņēmējdarbības atbalsta un informācijas centrs 64381384

Bāriņtiesas locekle Ilze Pņova (ilgstošā prombūtnē),
bāriņtiesas locekļa palīgs Benita ŠTRAUSA

26536797; [email protected]
Liepnas bibliotēka, vadītāja Inese Paia 64329307; [email protected]
Liepnas tautas nams, vadītāja Lienīte Zučika 29438300; 26889908; [email protected]
Liepnas vidusskola, direktore Liene Stabinge 64307075; 64307074; 26131191; [email protected]
Liepnas internātpamatskola, direktore Ina Aizupe 64329179; 64354056 (tālr./fakss); 26323276;
[email protected]
Malienas pagasta pārvalde
„Brenci”, Brenci, Malienas pagasts, Alūksnes Tourism, LV-4359
[email protected]
Vadītāja Inta Cinglere 64354278; 29219720; [email protected]
Sekretāre Svetlana Prenka-Mihailova Tālr/fakss 64354278; 26426090
Grāmatvedības uzskaitvede Inga Jaunzema Tālr/fakss 64354278; [email protected]
Teritorijas attīstības speciāliste Violeta Kļaviņa 20232692; [email protected]
Komunālās saimniecības pārzinis Jānis Pūpols 25445529
Sociālā darbiniece Maija Strade 29421540; [email protected]
Bāriņtiesas locekle Elita Jansone 29153516; [email protected]
Malienas bibliotēka, vadītāja Daina Baltā 64354906; [email protected]
Malienas tautas nams, vadītāja Aivita Ezeriņa 64354303; [email protected]
Malienas pamatskola, direktore Ieva Baltā-Pilsētniece 64354315; 28674060; [email protected]
PII „Mazputniņš”, vadītāja Ieviņa Āboltiņa 64354314; [email protected]
Mālupes pagasta pārvalde
„Doktorāts”, Mālupe, Mālupes pagasts, Alūksnes Tourism, LV-4358
[email protected]
Vadītāja Iveta Priede 64354830; 26437421; [email protected]
Lietvedības sekretāre Mudīte Muceniece 64354830; 25660034;
Grāmatvede - uzskaitvede Daiga Mihailova 64354830; [email protected]
Komunālās saimniecības pārzinis Dainis Ertmanis 64354830; [email protected]
Teritorijas attīstības speciāliste Laima Kaņepe 20237325, 26479998; [email protected]fo
Sociālā darbiniece Ieva Vimba 29480075; [email protected]
Bāriņtiesas locekle Elita Jansone 29153516; [email protected]
Mālupes bibliotēka, vadītāja Anita Gusta 64354900; [email protected]
Saieta nams, vadītāja Iveta Zvejniece 26585594; [email protected]
Mālupes feldšerpunkts 25663337
Mārkalnes pagasta pārvalde
„Pagastmāja”, Mārkalne, Mārkalnes pagasts, Alūksnes Tourism, LV – 4351
[email protected]
Vadītāja Daiga Vītola 26597354; [email protected]
Sekretāre - lietvede Iveta Driņina 64322116; 25620818; [email protected]
Teritorijas attīstības speciālists Viesturs Zaķis 64322116; 20236801; [email protected]
Komunālās saimniecības pārzine Gunita Berkule 26455814
Bāriņtiesas locekle Ilze Pņova (ilgstošā prombūtnē),
bāriņtiesas locekļa palīgs Benita ŠTRAUSA
64322116; 26536797; [email protected]
Sociālā darbiniece Iveta Bondare 64322116; 29476553; [email protected]
Mārkalnes bibliotēka, vadītāja Sanita Silirova 25662273; [email protected]
Mārkalnes tautas nams, vadītāja Astra Strazda 26544098; [email protected]
Feldšeru vecmāšu punkts, ārsta palīgs Ārija Simanoviča 29398438
   
Pededzes pagasta pārvalde
„Krustceles”, Pededze, Pededzes pagasts, Alūksnes Tourism, LV – 4352
[email protected]
Vadītāja Daiga Vītola 26597354; [email protected]
Sekretāre - lietvede Mirdza Korne 64324309; 25661148
Grāmatvedības uzskaitvede Valentīna Bogdanova 64324309; 25661148; [email protected]
Teritorijas attīstības speciālists Viesturs Zaķis 64322115; 20236801; [email protected]
Bāriņtiesas locekle Ilze Pņova (ilgstošā prombūtnē),
bāriņtiesas locekļa palīgs Benita ŠTRAUSA
64324309; 26536797; [email protected]
Sociālā darbiniece Irita Paegle 64324309; 29427814; [email protected]
Pededzes bibliotēka, vadītāja Antoņina Girs 64324329; [email protected]
Pededzes tautas nams, vadītāja Tatjana Steklova 29176039; [email protected]
Pededzes pamatskola, direktore Selga Bībere 64324339;26596817;
[email protected]
Pededzes lauku ambulance, ārsta palīgs Ņina Možarova 64324334
Veclaicenes pagasta pārvalde
„Vaiņagi”, Korneti, Veclaicenes pagasts, Alūksnes Tourism, LV – 4335
[email protected]
Vadītāja Iveta Vārtukapteine 64329018; 29296302; [email protected]
Sekretāre Strauta Klaipa 64329018, 29296302; tālr/fakss 64329028
Saimniecības pārzinis Jānis Dambis 64329018, 29296302; [email protected]
Teritorijas attīstības speciāliste Aiga Mūrniece 20239937; [email protected]
Lauku tūrisma speciālists Jānis Prangels 26520232; [email protected]
Sociālā darbiniece Maija Podegrade 29478789; [email protected]
Bāriņtiesas locekle Sanita Bukane 26595113; [email protected]
Veclaicenes bibliotēka, vadītāja Līga Pjuse 64329031; [email protected]
Veclaicenes tautas nams, vadītāja Maija Rozīte 64329020; 26633547; 26468307; [email protected]
Veclaicenes muzejs, krājuma glabātāja Maija Bleiferte 29347398;
[email protected]
Zeltiņu pagasta pārvalde
„Strazdiņi”, Zeltiņu pagasts, Alūksnes Tourism, LV – 4345
[email protected]
Vadītāja Ingrīda Sniedze 26468713; [email protected]
Lietvede Elita Laiva 64354610; 26520677; fakss 64321658
Grāmatvede - kasiere Ieva Bolovņikova 64321659; [email protected]
Teritorijas attīstības speciāliste Ārija Rone 20236044; [email protected]
Ceļu meistars Didzis Zaķis 64354610; [email protected]
Bāriņtiesas locekle Kristīne Puķīte 26427655; [email protected]
Sociālā darbiniece Nellija Rezgoriņa 64321661; 29269701;
[email protected]
Zeltiņu tautas nams, vadītāja Gunita Paleja 29492284; [email protected]
Zeltiņu bibliotēka, vadītāja Agita Žīgure 25745577; [email protected]
Zeltiņu muzejs, vadītāja Sandra Magaziņa 29499352; [email protected]
Ziemera pagasta pārvalde
„Pagastmāja”, Māriņkalns, Ziemera pagasts, Alūksnes Tourism, LV – 4332
[email protected]
Vadītāja Iveta Vārtukapteine 64381299; 29379590; [email protected]
Sekretāre - kasiere Anna Veļķere 64381119; [email protected]
Grāmatvedības uzskaitvede Rimma Bula 64381118; [email protected]
Teritorijas attīstības speciāliste Aiga Mūrniece 20239937; [email protected]
Autoceļu remonta un uzturēšanas organizators, darba aizsardzības speciālists Aivars Augulis [email protected]
Saimniecības pārzinis, mikroautobusa šoferis Gunārs Hercogs [email protected]
Bāriņtiesas locekle Sanita Bukane 26595113; [email protected]
Sociālā darbiniece Zane Sīle 64321686; 29419893; [email protected]
Māriņkalna bibliotēka, vadītāja Rudīte Jaunzema 64321685; [email protected]
Māriņkalna tautas nams, vadītāja Inta Tolstiha 26413370; [email protected]
Ziemeru pamatskola, direktore Ilze Andronova 64381298 (direktore); 6432696 (metodiskais kab.); 26630322;
[email protected]