Izsoles

 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “SMILGAS” - 10, KORNETOS, VECLAICENES PAGASTĀ ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts

SIA “ALŪKSNES NAMI” rīko nekustamā īpašuma dzīvokļa Apes ielā 8-26, Alūksnē, Alūksnes novadā atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “LIEDES”, ANNĀ, ANNAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI

SIA "Rūpe" kustamās mantas - kravas atkritumvedēja VOLVO FL, kravas atkritumvedēja RENAULT B120 - trešā izsole ar augšupejošu soli

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA (DZĪVOKĻA) “UPMAĻI”–4, ALSVIĶU  PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA (DZĪVOKĻA) “UPMAĻI”–3, ALSVIĶU  PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA (DZĪVOKĻA) “UPMAĻI”–1, ALSVIĶU  PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “VISTASKALNS”, ZIEMERA PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu
Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 11.12.2018. notikušo nomas tiesību izsoļu rezultātā, nomas tiesības uz nekustamā īpašuma “Lazdiņas”, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3660 002 0326 001, daļu 92,9 m2 platībā, ieguvusi juridiska persona– Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “OLUKSNĪTIS”.


Privatizācijas aģentūra izsolē pārdod dzīvokli
Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.6 “Mežtekas 1”, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā – izsoles sākumcena EUR 970,00, nodrošinājums EUR 97,00, izsole 06.03.2019. plkst.10.00.
Pieteikšanās līdz 21.02.2019. plkst.16.00. Izsole notiek, ja pirmpirkuma tiesīgā personas neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļa īpašuma īrniekam. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.
Izsole un pieteikumu reģistrācija notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.


PAZIŅOJUMS par zemes nomas tiesību iegūšanu
Jaunalūksnes un Malienas nomas tiesību izsoles komisija paziņo, 27.11.2018. notikušās zemes nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemes gabalu “Maliņas”, kadastra apzīmējums 3656 004 0073, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, 25.97 ha platībā, ieguva Armands RONIS, adrese: „Tērces - 14”, Zeltiņu  pagasts, Alūksnes Tourism, LV-4345.

PAZIŅOJUMS par zemes nomas tiesību iegūšanu
Jaunalūksnes un Malienas nomas tiesību izsoles komisija paziņo, 27.11.2018. notikušās zemes nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemes gabalu “Aitiņas”, kadastra apzīmējums 3656 006 0100, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, 5.80 ha platībā, ieguva Armands RONIS, adrese: „Tērces - 14”, Zeltiņu  pagasts, Alūksnes Tourism, LV-4345.

PAZIŅOJUMS par zemes nomas tiesību iegūšanu
Jaunalūksnes un Malienas nomas tiesību izsoles komisija paziņo, 27.11.2018. notikušās zemes nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemes gabalu “Aitiņas”, kadastra apzīmējums 3656 005 0076, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, 5.82 ha platībā, ieguva Armands RONIS, adrese: „Tērces - 14”, Zeltiņu  pagasts, Alūksnes Tourism, LV-4345.

PAZIŅOJUMS par zemes nomas tiesību iegūšanu
Jaunalūksnes un Malienas nomas tiesību izsoles komisija paziņo, 27.11.2018. notikušās zemes nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemes gabalu “Sauliķi 2”, kadastra apzīmējums 3656 006 0086, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, 1.60 ha platībā, ieguva Alūksnes rajona Jaunalūksnes pagasta zemnieku saimniecība “Dunāji”, reģistrācijas Nr. 43201006212, adrese: „Dunāji”, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes Tourism, LV-4350.

PAZIŅOJUMS par zemes nomas tiesību iegūšanu
Jaunalūksnes un Malienas nomas tiesību izsoles komisija paziņo, 27.11.2018. notikušās zemes nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemes gabalu “Maliņas”, kadastra apzīmējums 3656 006 0107, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, 4.30 ha platībā, ieguva Armands RONIS, adrese: „Tērces - 14”, Zeltiņu  pagasts, Alūksnes Tourism, LV-4345.

PAZIŅOJUMS par zemes nomas tiesību iegūšanu
Jaunalūksnes un Malienas nomas tiesību izsoles komisija paziņo, 27.11.2018. notikušās zemes nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemes gabalu “Aitiņas”, kadastra apzīmējums 3656 006 0155, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, 5.80 ha platībā, ieguva sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jaunsupes”, reģistrācijas Nr. 54103075641, adrese: „Blāzmas”, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes Tourism, LV-4350.

PAZIŅOJUMS par zemes nomas tiesību iegūšanu
Jaunalūksnes un Malienas nomas tiesību izsoles komisija paziņo, 27.11.2018. notikušās zemes nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemes gabalu “Āboliņi”, kadastra apzīmējums 3656 009 0045, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, 3.30 ha platībā, ieguva sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jaunsupes”, reģistrācijas Nr. 54103075641, adrese: „Blāzmas”, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes Tourism, LV-4350.

PAZIŅOJUMS par zemes nomas tiesību iegūšanu
Jaunalūksnes un Malienas nomas tiesību izsoles komisija paziņo, 27.11.2018. notikušās zemes nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemes gabalu “Rezerves zemes fonds”, kadastra apzīmējums 3656 006 0083, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, 2.50 ha platībā, ieguva Alūksnes rajona Mārkalnes pagasta I.Dorofejeva zemnieka saimniecība “TVAIKONĪTIS”, reģistrācijas Nr. 44101034562, adrese: „Kolberģis” 40-22, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes Tourism, LV-4350.

PAZIŅOJUMS par zemes nomas tiesību iegūšanu
Jaunalūksnes un Malienas nomas tiesību izsoles komisija paziņo, 27.11.2018. notikušās zemes nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemes gabalu “Aitiņas”, kadastra apzīmējums 3656 005 0084, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, 0.414 ha platībā, ieguva Armands RONIS, adrese: „Tērces - 14”, Zeltiņu  pagasts, Alūksnes Tourism, LV-4345.

PAZIŅOJUMS par piedāvājumu slēgt zemes nomas līgumu
Jaunalūksnes un Malienas nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka sakarā ar to, ka nomas tiesību ieguvēji, kuri nosolījuši augstāko nomas maksu 27.11.2018. izsolē  uz zemes gabalu “Aitiņas”, kadastra apzīmējums 3656 009 0155, atteicās slēgt zemes nomas līgumu, piedāvāts nomas līgumu slēgt  Armandam RONIM, kurš nosolījis nākamo augstāko nomas maksu.

 


 

обращайтесь arbud-prom.com.ua

www.arbud-prom.com.ua

Узнайте про нужный web-сайт про направление продвижение сайта одесса www.progressive.ua