Izsoles


PIESTĀTŅU PILSSALĀ, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Shēma | Nomas līguma projekts

ZEMESGABALA „VĀRNAS” LIEPNAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Nomas līguma projekts

MULTIFUNKCIONĀLĀS SERVISA ĒKAS PILSSALAS IELĀ 10, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, DAĻAS NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | NEDZĪVOJAMO TELPU NOMAS LĪGUMA PROJEKTS | Minimālās pakalpojuma apjoma un kvalitātes prasības nomas objektā | Kafejnīcas telpu plāns | Apgrūtinājumi un aizsargjoslas

ZEMESGABALA „ĀBELES” MĀLUPES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līgums 

ZEMESGABALA „BEZ ADRESES” MĀLUPES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līgums

ZEMESGABALA „DZIRKSTELES” MĀLUPES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līgums

ZEMESGABALA „DZIRKSTELES” MĀLUPES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līgums

ZEMESGABALA „EGLAINE” MĀLUPES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līgums

ZEMESGABALA „IGRĪVE” MĀLUPES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līgums

ZEMESGABALA „ĶIEĢELNIEKI” MĀLUPES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līgums

ZEMESGABALA „MELDERI” MĀLUPES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līgums

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – DZĪVOKĻA – “SMILTIS”–1, ANNAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, IZSOLES NOTEIKUMI

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – ZEMES VIENĪBAS AR KADASTRA APZĪMĒJUMU 3688 001 0097 – “ODIŅI”, VECLAICENES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, IZSOLES NOTEIKUMI

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – DZĪVOKĻA – “LEJAS”–1, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, IZSOLES NOTEIKUMI

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – DZĪVOKĻA – “EZERMALAS”–3, MĀRKALNĒ, MĀRKALNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, IZSOLES NOTEIKUMI

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “CEĻINIEKI”, LIEPNAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, IZSOLES NOTEIKUMI

ZEMESGABALA „EZERLEJAS” ILZENES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts

Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” rīkotās valsts dzīvokļa īpašuma Nr.8 Mežinieku ielā 6, Alūksnē, Alūksnes novadā, izsoles noteikumi


Liepnas pagasta pārvalde 2019.gada 25.aprīlī plkst.14.00 “Liepziedos”, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā rīko kustamās mantas atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli uz pašvaldībai piederošo automašīnu VW SHARAN reģistrācijas Nr. HK743, izlaiduma gads 1999., nosacītā cena 700.00  EUR.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT.
Apskate darba dienās, iepriekš sazinoties pa mobilo tālr. 26437421 (I.Priede)
Izsoles dalībniekus reģistrē  Liepnas  pagasta pārvaldē, “Liepziedos”, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā,  darba laikā līdz 2019.gada 23.aprīlim plkst.17:00.


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu

Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 26.02.2019. notikušās nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz nekustamo īpašumu “Smilgas”-10, Kornetos, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3688 003 0012 002, 55,6 m2 platībā, ieguvusi juridiska persona– Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RIJUPE”.


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu
Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 11.12.2018. notikušo nomas tiesību izsoļu rezultātā, nomas tiesības uz nekustamā īpašuma “Lazdiņas”, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra apzīmējums 3660 002 0326 001, daļu 92,9 m2 platībā, ieguvusi juridiska persona– Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “OLUKSNĪTIS”.


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu
Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu Nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 4.04.2019. notikušās  nomas tiesību izsoles rezultātā, nomas tiesības uz zemesgabalu „EZERLEJAS”, platībā 4,5 ha,  Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā,  ieguvusi juridiskā persona – Zemnieku saimniecība  „Siveci 1”, reģ. Nr.LV43201004692, „Siveci 3”, Ilzenes pagasts, Alūksnes Tourism, LV-4344.


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu
Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 27.03.2019. notikušo nomas tiesību izsoļu rezultātā, nomas tiesības uz rezerves fonda zemi – neapbūvēta zemesgabala „Aitiņas”, kadastra apzīmējums 3696 003 0141, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, daļu 3,9 ha platībā, ieguvusi juridiska persona – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RIJAS”.


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu
Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 27.03.2019. notikušo nomas tiesību izsoļu rezultātā, nomas tiesības uz rezerves fonda zemi – neapbūvēta zemesgabala „Aitiņas”, kadastra apzīmējums 3696 007 0148, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, daļu 4,0 ha platībā, ieguvusi juridiska persona – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AB LAND”.


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu
Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 27.03.2019. notikušo nomas tiesību izsoļu rezultātā, nomas tiesības uz rezerves fonda zemi – neapbūvēta zemesgabala „Aitiņas”, kadastra apzīmējums 3696 008 0225, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, daļu 3,5 ha platībā, ieguvusi juridiska persona – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AB LAND”.


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu
Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 27.03.2019. notikušo nomas tiesību izsoļu rezultātā, nomas tiesības uz pašvaldībai piederošu zemi – neapbūvēta zemesgabala „Nākotnes kalns”, kadastra apzīmējums 3696 005 0261, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, daļu 0,74 ha platībā, ieguvusi fiziska persona – Valda Podegrāde.


PAZIŅOJUMS par nomas tiesību iegūšanu
Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu pārvalžu nomas tiesību izsoles komisija paziņo, ka 28.03.2019. notikušo nomas tiesību izsoļu rezultātā, nomas tiesības uz pašvaldībai piekritīgu zemi – neapbūvēta zemesgabala „Apši”, kadastra apzīmējums 3660 002 0251, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, daļu 1,6 ha platībā, ieguvusi juridiska persona – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KINDEL”.


 

обращайтесь arbud-prom.com.ua

www.arbud-prom.com.ua

Узнайте про нужный web-сайт про направление продвижение сайта одесса www.progressive.ua