Saistošie noteikumi

Saistošo noteikumu Nr.
Saistošie noteikumi
(aktuālā konsolidētā redakcija)
Saistošo noteikumu
grozījumi
2018.gads
17/2018 Lokālplānojums, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015. - 2027. gadam, nekustamajam īpašumam Jāņkalna iela 17A, Alūksne, Alūksnes Tourism
(Spēkā no 12.02.2018.)
15/2018 Par neapbūvētu, piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas maksu (spēkā no 01.01.2019.)

 

13/2018 “Par nodevām”
7/2018 Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Alūksnes novadā (spēkā no 07.06.2018.)
3/2018 Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa noteikšanu Alūksnes novadā (spēkā no 04.05.2018.)
3/2018 aģentūras „ALJA” NOLIKUMS (spēkā no 04.05.2018.)
1/2018 "Par budžetu 2018. gadam"
(spēkā no 31.01.2018.)
Nr. 8/2018 “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2018. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2018 “Par budžetu 2018. gadam”
(Spēkā no 26.04.2018.)

Nr. 12/2018 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2018. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2018 “Par budžetu 2018.gadam””
(Spēkā no 28.06.2018.)

Nr. 14/2018 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2018. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2018 “Par budžetu 2018.gadam””

Nr.16/2018  “Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2018. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2018 “Par budžetu 2018. gadam”

Nr.18/2018 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018 “Par budžetu 2018.gadam””
(Spēkā no 22.11.2018.)

Nr. 19/2018 "Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2018. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2018 “Par budžetu 2018.gadam”" (Spēkā no 20.12.2018.)

2017.gads
27/2017 “Par Alūksnes novada domes 2012. gada 22. novembra saistošo
noteikumu Nr. 31/2012 “Par kritēriju noteikšanu īpašumam, novērtējot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Alūksnes novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem”

(spēkā no 01.01.2018.)
15/2017 “Par pabalstiem Alūksnes novadā”
(spēkā no 01.01.2018.)
Nr.2/2018 Grozījums Alūksnes novada domes 2017. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr. 15/2017 „Par pabalstiem Alūksnes novadā”
(Spēkā no 29.03.2018.)

Nr.4/2018 Grozījums Alūksnes novada domes 2017.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr.15/2017 „Par pabalstiem Alūksnes novadā”
(Spēkā no 01.06.2018.)

20/2017 “Saistošie noteikumi par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā”
(spēkā no 01.01.2018.)
19/2017 “Alūksnes novada teritorijas, ēku/būvju un apstādījumu kopšanas un uzturēšanas saistošie noteikumi”
(spēkā no 30.11.2017.)
18/2017 Saistošie noteikumi par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem
izglītības iestādēs

(spēkā no 05.10.2017.)
13/2017 Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža
(spēkā no 05.10.2017.)
4/2017 Alūksnes novada publisko un pašvaldības ūdenstilpju, to salu un piekrastes zonas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi
(spēkā no 02.08.2017.)
 
09/2017 Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Alūksnes novada teritorijā
(spēkā no 02.08.2017.)
10/2017 Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai
(spēkā no 06.07.2017.)
3/2017 Par reklāmas izvietošanu Alūksnes novadā
(spēkā no 04.05.2017.)
1/2017 Par budžetu 2017. gadam
(spēkā no 31.01.2017.)
Nr.6/2017 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Par budžetu 2017. gadam””
(spēkā no 30.03.2017.)

Nr.8/2017 "Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 "Par budžetu 2017. gadam""
(spēkā no 27.04.2017.)

Nr.11/2017 "Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 “Par budžetu 2017. gadam”"

Nr.12/2017 "Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 “Par budžetu 2017. gadam”"

Nr.23/2017 "Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 “Par budžetu 2017. gadam”"

Nr.28/2017 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Par budžetu 2017.gadam””

2016.gads
24/2016 Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā 

(Spēkā no 02.02.2017.)

23/2016 Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību izglītības iestādēs”.
(spēkā no 29.12.2016.)
19/2016 Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Alūksnes novadā 
(spēkā no 01.01.2017.)
12/2016 Par Alūksnes novada domes 2012.gada 26.jūlija saistošo
noteikumu Nr. 22/2012 “Alūksnes novada sabiedriskās kārtības
noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem

(spēkā no 02.06.2016.)
11/2016 Par aģentūras „SPODRA” maksas pakalpojumiem
(spēkā no 01.07.2016.)
9/2016 Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanu
(spēkā no 02.06.2016.)
6/2016 Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Alūksnes novadā
(spēkā no 04.05.2016.)
4/2016 Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā
(spēkā no 01.04.2016.)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 17/2017 Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2016 “Par pašvaldības stipendiju piešķiršanu speciālistu piesaistei Alūksnes novadā”
(spēkā no 05.10.2017.)
2/2016
Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu

(spēkā no 03.03.2016.)
5/2016
Par budžetu 2016.gadam

(spēkā no 01.02.2016.)
2015.gads
21/2015 Par kārtību, kādā izvietojamas un noformējamas ielu nosaukuma plāksnes, ēku numura (nosaukuma) zīmes Alūksnes novadā
(spēkā no 01.07.2016.)
17/2015 PAR AUGSTAS DETALIZĀCIJAS TOPOGRĀFISKĀS INFORMĀCIJAS APRITES KĀRTĪBU ALŪKSNES NOVADĀ
(spēkā no 03.12.2015.)
14/2015 „Alūksnes novada teritorijas plānojums 2015.-2027.gadam, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”
(spēkā no 11.11.2015.)
20/2015 SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.20/2015
"Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Alūksnes novadā"
(spēkā no 01.01.2016.)
„Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Alūksnes novadā” 

Nr.22/2015 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2015.gada 5.oktobra saistošajos noteikumos Nr.20/2015 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Alūksnes novadā”” izdošanu

Nr.15/2016 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2015.gada 5.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 20/2015 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Alūksnes novadā"" (Spēkā no 03.08.2016.)

7/2015 "Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Alūksnes novada teritorijā"
(spēkā no 30.04.2015.)
4/2015 SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.4/2015 "Par budžetu 2015.gadam" SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.10/2015 Par grozījumiem Alūksnes novada domes saistošajos noteikumos Nr.4/2015 „Par budžetu 2015.gadam”

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.13/2015 Par grozījumiem Alūksnes novada domes saistošajos noteikumos Nr.4/2015 “Par budžetu 2015.gadam”

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.19/2015 Par grozījumiem Alūksnes novada domes saistošajos noteikumos Nr.4/2015 “Par budžetu 2015.gadam”

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.23/2015 Par grozījumiem Alūksnes novada domes saistošajos noteikumos Nr.4/2015 “Par budžetu 2015.gadam”

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.24/2015 Par grozījumiem Alūksnes novada domes saistošajos noteikumos Nr.4/2015 “Par budžetu 2015.gadam” 

2014.gads
24/2014 "Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto
zemesgabalu labiekārtošanai"
(spēkā no 04.02.2015.)
"Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai"
(spēkā no 04.02.2015.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.1/2016 Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 27. novembra saistošajos noteikumos Nr. 24/2014 “Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”
(spēkā no 03.03.2016.)

14/2014 "Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai"
(spēkā no 03.07.2014.)

Pirmā redakcija SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.14/2014 "Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai"
(spēkā no 03.07.2014.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.8/2015 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2014.gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr.14/2014 „Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai”" 
(spēkā no 02.07.2015.)

Saistošie noteikumi Nr.22/2016 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr. 14/2014 „Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai”
(spēkā no 29.12.2016.)

Saistošie noteikumi Nr.5/2017 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 27. maija saistošajos noteikumos Nr.14/2014 „Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai”"
(spēkā no 04.05.2017.)

Saistošie noteikumi Nr.25/2017 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 27. maija saistošajos noteikumos Nr.14/2014 „Par pašvaldības atbalstu sporta sasniegumu veicināšanai”
(spēkā no 07.02.2018.)

12/2014 "Par Alūksnes novada simbolikas lietošanu"
(spēkā no 03.07.2014.)
7/2014 “Par materiālo atbalstu iedzīvotājiem Alūksnes novadā”
(spēkā no 04.04.2019.)
“Par materiālo atbalstu iedzīvotājiem Alūksnes novadā”
(spēkā no 30.04.2014.)

Saistošie noteikumi Nr.4/2019 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 27. marta saistošajos noteikumos Nr. 7/2014 ,,Par materiālo atbalstu iedzīvotājiem Alūksnes novadā”"
(spēkā no 04.04.2019.)

1/2014 "Par budžetu 2014. gadam"
(spēkā no 24.01.2014.)
Saistošie noteikumi Nr.5/2014 "Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2014. gada 23. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2014 "Par budžetu 2014. gadam""
(spēkā no 01.03.2014.)
2013.gads
49/2013 "Par galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai"
(spēkā no 06.02.2014.)
47/2013 " naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs"
(spēkā no 19.12.2013.)
" naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs"
(spēkā no 19.12.2013.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.25/2014 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.47/2013 „ naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs"”
(spēkā no 23.12.2014.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.9/2015 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.47/2013 „ naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs”"
(spēkā no 02.07.2015.)

43/2013 "Par Alūksnes novada domes 2010.gada 22.jūnija saistošo noteikumu Nr.25/2010 „Alūksnes novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem"
(spēkā no 06.02.2014.)
42/2013 "Par Alūksnes novada domes 2010.gada 22.jūnija saistošo noteikumu Nr.24/2010 „Par Alūksnes novada zaļumstādījumu uzturēšanu un aizsardzību” atzīšanu par spēku zaudējušiem"
(spēkā no 01.01.2014.)
39/2013 " kapsētu darbības noteikumi"
(spēkā no 06.02.2014.)
31/2013 "Par aģentūras „ALJA” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi"
(spēkā no 01.04.2015.)
Pirmā redakcija "Par aģentūras „ALJA” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi"
(spēkā no 01.01.2014.)

Saistošie noteikumi Nr.9/2014 "Par saistošo noteikumu Nr.9/2014 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31/2013 „Par aģentūras „ALJA” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi”” izdošanu"
(spēkā no 01.01.2014.)

Saistošie noteikumi Nr.5/2015 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31/2013 „Par aģentūras „ALJA” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi”"
(spēkā no 01.04.2015.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.3/2016 Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 24.oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 31/2013 „Par aģentūras „ALJA” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi” 

(spēkā no 03.03.2016.)

Saistošie noteikumi Nr.14/2016 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31/2013 „Par aģentūras „ALJA” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi”"
(spēkā no 02.06.2016.)

Saistošie noteikumi Nr.2/2017 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2013. gada 24. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 31/2013 „Par aģentūras „ALJA” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi” 
(spēkā no 30.03.2017.)

18/2013 " nolikums"
(spēkā no 27.07.2013.)
Pirmā redakcija Saistošie noteikumi Nr.18/2013 " nolikums"
(spēkā no 27.07.2013.)

Saistošie noteikumi Nr.27/2013 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18/2013 " nolikums""
(spēkā no 28.09.2013.)

Saistošie noteikumi Nr.36/2013 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18/2013 " nolikums""
(spēkā no 29.10.2013.)

Saistošie noteikumi Nr.48/2013 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18/2013 " nolikums""
(spēkā no 30.11.2013.)

Grozījumi Alūksnes novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18/2013 “ nolikums”
(Spēkā no 26.08.2017.)

Saistošie noteikumi Nr. 1/2019 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18/2013 „ nolikums”"
(Spēkā no 05.02.2019.)

15/2013 "Rakšanas darbu veikšanas kārtība Alūksnes novada teritorijā"
(spēkā no 29.07.2013.)
14/2013 " aģentūras „SPODRA” NOLIKUMS"
(spēkā no 01.01.2014.)
Pirmā redakcija Saistošie noteikumi Nr.14/2013 " aģentūras „SPODRA” NOLIKUMS"
(spēkā no 01.01.2014.)

Saistošie noteikumi Nr.50/2013 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 23.maija saistošajos noteikumos Nr.14/2013 „ aģentūras „SPODRA” nolikums”"
(spēkā no 06.02.2014.)

Saistošie noteikumi Nr.10/2016 "Grozījums Alūksnes novada domes 2013.gada 23.maija saistošajos noteikumos Nr.14/2013 „ aģentūras “SPODRA” nolikums"
(spēkā no 02.06.2016.)

5/2013 "Par budžetu 2013.gadam"
(spēkā no 02.02.2013.)
2012.gads
32/2012 „Par līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem”
(spēkā no 21.12.2012.)
Pirmā redakcija Saistošie noteikumi Nr.32/2012 "Par līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem (pasākumiem)"
(spēkā no 21.12.2012)

Saistošie noteikumi Nr.24/2013 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2012.gada 22.novembra saistošajos noteikumos Nr.32/2012 „Par līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem (pasākumiem)""
(spēkā no 01.01.2014.)

Saistošie noteikumi Nr.23/2014 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2012.gada 22.novembra saistošajos noteikumos Nr.32/2012 „Par līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem (pasākumiem)”"
(spēkā no 04.12.2014.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.26/2017 Grozījums Alūksnes novada domes 2012.gada 22.novembra saistošajos noteikumos Nr.32/2012 „Par līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem”
(spēkā no 07.02.2018.)

11/2012 "Par Alūksnes novada budžetu 2012. gadam"
(spēkā no 01.03.2012.)
5/2012 "Par prioritāro bezdarbnieku iesaistīšanas kārtību algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā Alūksnes novada pašvaldībā"
(spēkā no 01.03.2012.)
2011.gads
23/2011 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs"
(spēkā no 05.10.2011.)
Pirmā redakcija Saistošie noteikumi Nr.23/2011 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs"
(spēkā no 05.10.2011.)

Saistošie noteikumi Nr.28/2013 „Grozījums Alūksnes novada domes 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.23/2011 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs”
(spēkā no 05.12.2013.)

 

11/2011 „Par atļauju saņemšanu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs Alūksnes novadā”
(spēkā no 02.06.2011.) 
9/2011 "Par tirdzniecību publiskās vietās Alūksnes novadā"
(spēkā no 04.05.2011.)
Pirmā redakcija Saistošie noteikumi Nr.9/2011 "Par tirdzniecību publiskās vietās Alūksnes novadā"
(spēkā no 04.05.2011.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.1/2015 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2011.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.9/2011 „Par tirdzniecību publiskās vietās Alūksnes novadā"  
(spēkā no 04.03.2015.)

2010.gads
42/2010 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Alūksnes 
novadā"

(spēkā no 23.10.2010.)
32/2010 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Alūksnes novadā"
(spēkā no 29.09.2010.)
27/2010 "Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Alūksnes novadā"
(spēkā no 29.09.2010.)
11/2010 "Kārtība, kādā sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem"
(spēkā no 01.09.2010.)
Pirmā redakcija Saistošie noteikumi Nr.11/2010 "Kārtība, kādā sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem"
(spēkā no 01.09.2010.)

Saistošie noteikumi Nr.39/2010 "Grozījumi Alūksnes novada domes 18.03.2010. saistošajos noteikumos Nr. 11/2010 „Kārtība, kādā sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem"
(spēkā no 23.10.2010.)

Saistošie noteikumi Nr.29/2011 "Grozījumi Alūksnes novada domes 18.03.2010. saistošajos noteikumos Nr.11/2010 „Kārtība, kādā sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem""
(spēkā no 01.12.2011.)

Saistošie noteikumi Nr.26/2012 "Grozījumi Alūksnes novada domes 18.03.2010. saistošajos noteikumos Nr.11/2010 „Kārtība, kādā sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem""
(spēkā no 01.11.2012.)

Saistošie noteikumi Nr.3/2013 "Grozījumi Alūksnes novada domes 18.03.2010. saistošajos noteikumos Nr.11/2010 „Kārtība, kādā sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem""
(spēkā no 07.03.2013.)

Saistošie noteikumi Nr.20/2013 "Grozījumi Alūksnes novada domes 2010.gada 18.marta saistošajos noteikumos Nr.11/2010 „Kārtība, kādā sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem""
(spēkā no 01.01.2014.)

Saistošie noteikumi Nr.19/2014 Grozījumi Alūksnes novada domes 2010.gada  18.marta saistošajos noteikumos Nr.11/2010 ,,Kārtība, kādā sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem” 
(spēkā no 02.10.2014)

Grozījumi Alūksnes novada domes 2010.gada 18.marta saistošajos noteikumos Nr.11/2010 „Kārtība, kādā sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem”
(spēkā no 29.08.2018)

5/2010 "Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novada pašvaldībā"
(spēkā no 27.03.2018.)
Pirmā redakcija Saistošie noteikumi Nr.5/2010 "Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novada pašvaldībā"
(spēkā no 27.03.2010.)

Saistošie noteikumi Nr.9/2012 "Grozījumi Alūksnes novada domes 21.01.2010. saistošajos noteikumos Nr. 5/2010 "Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novada pašvaldībā""
(spēkā no 01.05.2012.)

Saistošie noteikumi Nr.11/2013 "Grozījumi Alūksnes novada domes 21.01.2010. saistošajos noteikumos Nr. 5/2010 "Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novada pašvaldībā""
(spēkā no 04.07.2013.)

Saistošie noteikumi Nr.21/2013 "Grozījums Alūksnes novada domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/2010 „Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novada pašvaldībā""
(spēkā no 01.01.2014.)

Saistošie noteikumi Nr.6/2014 “Grozījums Alūksnes novada domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/2010 „Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novada pašvaldībā”
(spēkā no 30.04.2014.)

Saistošie noteikumi Nr.6/2015 “Grozījumi Alūksnes novada domes 2010.gada 21.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/2010 „Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novada pašvaldībā””
(spēkā no 30.04.2015.)

Saistošie noteikumi Nr.5/2018 "Grozījumi Alūksnes novada domes gada 21. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 5/2010 „Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novada pašvaldībā”"
(spēkā no 01.06.2018.)

подробно www.fashioncarpet.com.ua

там www.fashioncarpet.com.ua

Этот авторитетный веб сайт со статьями про шкафы архивные https://www.maxformer.com/arkhivnye-shkafy