Nekustamā īpašuma nodoklis

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

 

Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. Saskaņā ar šī panta pirmās daļas zemāk uzskaitītiem punktiem valsts budžetā pilnīgi vai daļēji ieskaitāmo nodokļu parādus, kā arī nokavējuma naudas un soda naudas dzēš šādos gadījumos:
– fiziskajai personai – nodokļu maksātājam – viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas;
– nodokļu maksātājam attiecībā uz bezstrīda kārtībā piedzenamiem nokavētiem nodokļu maksājumiem – ja lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir zaudējis spēku saskaņā ar šā likuma 26.panta devītās daļas 4.punktu;
– nodokļu maksātājam – šā likuma 26.panta 6.1 daļā paredzētajā gadījumā (nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus maksājumus, neuzsāk, ja piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 10 latiem), ja triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu;
–  individuālajam (ģimenes) uzņēmumam (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecībai) – dibinātāja (īpašnieka) nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī soda naudas un nokavējuma naudas;
–   nodokļu maksātājam – ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem un, ja to paredz Komerclikums, iestājas kreditoru prasījumu tiesību noilgums.
Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturto daļu, Valsts ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

Informācija par dzēstiem nekustamā īpašuma nodokļa parādiem 2018

Informācija par dzēstiem nekustamā īpašuma nodokļa parādiem ARHĪVS

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu sakarā ar izslēgšanu no UR reģistriem.

 

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu

 

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta  pirmo prim 6 daļu: Ja nodokļa maksātājs nav deklarējis dzīvesvietu likumā noteiktajā kārtībā un nav paziņojis nodokļu administrācijai adresi, kurā viņš ir sasniedzams, tad paziņojumu par administratīviem aktiem saistībā ar nekustamā īpašuma nodokli, kas izdoti pēc taksācijas gada 15. februāra, pašvaldība izvieto savā tīmekļvietnē, norādot vietu, kurā nodokļu maksātājs ar to var iepazīties.

Personas ar maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli 2018.gadam var iepazīties Alūksnes novada pašvaldībā, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, 300.kabinetā un 400.kabinetā vai portālos https://www.epakalpojumi.lv un lv/Epakalpojumi/EP57/Apraksts ir saite uz e-pakalpojumu “Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē”.

Maksāšanas paziņojums par Nekustamā īpašuma nodokli

Piedziņas dokumenti par nekustamā īpašuma nodokli

www.arbud-prom.com.ua/

обращайтесь fashioncarpet.com.ua

Узнайте про нужный веб портал , он описывает в статьях про складская техника maxformer.com