Lokālplānojumi

LOKĀLPLĀNOJUMS NEKUSTAMAJAM ĪPAŠUMAM JĀNKALNA IELĀ 17A, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA JĀŅKALNA IELA 17A, ALŪKSNE, ALŪKSNES NOVADS LOKĀLPLĀNOJUMS - Paskaidrojuma raksts

Lokālplānojums nekustamajam īpašumam Jāņkalna iela 17A, Alūksne, Alūksnes Tourism Teritorijas funkcionālā zonējuma karte

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Kopsavilkums par lokālplānojuma izstrādi

 

Uzsāks izstrādāt lokālplānojumu poligonā “Lāčusils”

Alūksnes novada dome 26.07.2018. ir pieņēmusi lēmumu Nr.257 “Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, izstrādes uzsākšanu poligonā “Lāčusils”, Alsviķu un Ilzenes pagastos,Alūksnes novadā, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.
Lokālplānojuma izstrādes rezultātā plānotā poligona “Lāčusils”, Alūksnes novadā, plānots veikt izmaiņas funkcionālajā zonējumā -  daļai teritorijas Mežu teritorija (M) maināma uz Publiskās apbūves  teritoriju (P), daļu teritorijas noteikt par Valsts nozīmes aizsardzības objektu teritoriju (TIN1), saglabājot esošo Mežu teritorijas (M) funkcionālo zonu.
Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – teritorijas plānotāja Madara Ziņģe-Bumbure.
Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi lokālplānojuma izstrādei iesniedzami personīgi Alūksnes novada pašvaldībā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, vai sūtot uz e-pastu: [email protected], fiziskajām personām norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi.

Uzsāks izstrādāt lokālplānojumu sporta centra būvniecībai

Alūksnes novada dome 26.04.2018. ir pieņēmusi lēmumu Nr.137 “Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Jāņkalna 17A, Alūksne, Alūksnes Tourism, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.
Lokālplānojuma izstrādes rezultātā nekustamajam īpašumam Jāņkalna iela 17A, Alūksne, Alūksnes Tourism, plānots mainīt funkcionālo zonējumu no Dabas un apstādījumu teritorijas (DA) uz Jaukta centra apbūves teritoriju (JC). Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – teritorijas plānotāja Madara Ziņģe-Bumbure.
Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi lokālplānojuma izstrādei iesniedzami personīgi Alūksnes novada pašvaldībā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, vai sūtot uz e-pastu: [email protected], fiziskajām personām norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi.

Publiskās apspriešanas Protoklos

Lokālplānojuma 1 redakcijas prezentācija

Publiskās apspriešanas priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksmes PROTOKOLS

Apkopojums par saņemtajiem atzinumiem

 

www.profvest.com

http://sweet-smoke.com.ua

Был найден мной полезный веб сайт про направление стеллажи на зацепах maxformer.com