Lokālplānojumi

Uzsāks izstrādāt lokālplānojumu sporta centra būvniecībai

Alūksnes novada dome 26.04.2018. ir pieņēmusi lēmumu Nr.137 “Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Jāņkalna 17A, Alūksne, Alūksnes Tourism, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.
Lokālplānojuma izstrādes rezultātā nekustamajam īpašumam Jāņkalna iela 17A, Alūksne, Alūksnes Tourism, plānots mainīt funkcionālo zonējumu no Dabas un apstādījumu teritorijas (DA) uz Jaukta centra apbūves teritoriju (JC). Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – teritorijas plānotāja Madara Ziņģe-Bumbure.
Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi lokālplānojuma izstrādei iesniedzami personīgi Alūksnes novada pašvaldībā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, vai sūtot uz e-pastu: [email protected], fiziskajām personām norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi.
www.profvest.com

http://sweet-smoke.com.ua

www.askona.ua/