Fizisko personu datu apstrāde Alūksnes novada pašvaldībā

 

1. Pārzinis:

br /> Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000018622
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes Tourism, LV-4301
Tālrunis: 64381496, e-pasts: [email protected]

strukturālās vienības atrodas pārziņa tiešā pakļautībā un ir pilnvarotas apstrādāt fizisko personu datus. Informācija par specifiski iestādē veicamu fizisko personu datu apstrādi tiek ievietota pašvaldības mājaslapas sadaļā pie attiecīgās iestādes.

2. Apstrādājamie personas dati:

veic šādu fizisko personas datu apstrādi: vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas dati, kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasts, adrese), dzīvesvieta, izglītība, darba pieredze, veselības stāvoklis, sociālie apstākļi, sodāmība, attēls, balss un citu ziņu, pēc kurām tieši vai netieši var identificēt personu, apstrādi: ziņas par: nekustamo īpašumu piederību, nepilngadīgajiem bērniem un to apmeklētajām izglītības iestādēm, aizgādībā esošām personām, pārstāvēto juridisko personu un tajā ieņemamo amatu, norēķinu kontu.
neizmanto datus automatizētu lēmumu pieņemšanai.

3. Datu ieguves avoti:

– datu subjekts;
– pārziņa un publiskie reģistri, datu bāzes un publiski pieejamā informācijas sistēmas;
– trešās personas, ja šādas informācijas saņemšanu paredz normatīvie akti.

4. Apstrādes nolūki:

apstrādā fizisko personu datus publisko tiesību jomā realizējot vietējai pašvaldībai noteiktās funkcijas un no tām izrietošos uzdevumus vai brīvprātīgās iniciatīvas un privāttiesību jomā – darba tiesiskajās attiecībās, līgumattiecību nodibināšanai un izpildes kontrolei, dokumentu pārvaldības un grāmatvedības organizācijai, drošības pasākumiem iestāžu telpās, teritorijā un organizētajos pasākumos, kā arī sabiedrības informēšanas nolūkos par vietējās pašvaldības darbu.

5. Apstrādes pamatojums:

Fizisko personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir:
– normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpilde;
– sabiedrības interešu nodrošināšana (piemēram, publisko pasākumu filmēšana un fotografēšana ar mērķi informēt sabiedrību par pašvaldības darbību un informācijas arhīva veidošanai);
– pārziņa leģitīmo interešu nodrošināšana (piemēram, veicot videonovērošanu drošības un kārtības nodrošināšanai iestādes telpās un teritorijā, apmeklētāju reģistrēšana iekļūšanai iestādes telpās un darba sanāksmēs)
– datu subjekta piekrišana (piemēram, personas individuālas intervijas vai viedokļa publicēšana, privāttiesisks darījums).

6. Apstrādes formas (tehniskie līdzekļi):

– papīra formā (sarakste, procesu dokumentēšana, arhīvs);
– videonovērošana, foto, audioieraksts (drošībai, īpašuma aizsardzībai, procesu norises fiksēšanai sabiedrības informēšanas nolūkos);
– elektroniski – iekārtās un datu nesējos (iestādes procesu nodrošināšanai, dokumentu pārvaldībai);
– interneta vietnē www.aluksnetourism.info – sabiedrības informēšanai un pašvaldības darbības atspoguļošanai;
– pašvaldības sociālo tīklu kontos facebook.com, draugiem.lv, twitter.com, instagram, youtube.com – sabiedrības informēšanai un pašvaldības darbības atspoguļošanai;
– plašsaziņas līdzekļos – drukātajos un elektronisko sakaru (TV, radio) – sabiedrības informēšanai un pašvaldības darbības atspoguļošanai;
– informatīvos izdevumos – iespieddarbos – sabiedrības informēšanai un pašvaldības darbības atspoguļošanai.

Ja, piedaloties pašvaldības rīkotajos pasākumos, persona nevēlas, lai tiktu fotografēta vai filmēta, vēlāk publicējot šos materiālus, tai ir jāatstāj attēlu iegūšanas zona, bet, ja tas nav iespējams, pirms pasākuma jāinformē pārzinis.

7. Personas datu saņēmēji:

apstrādes ietvaros fizisko personu datus nodod revidentam – grāmatvedības datu audita veikšanai, kredītiestādēm – maksājumu nodrošināšanai, citām kontrolējošām un tiesībsargājošām institūcijām – atbilstoši to kompetencei, valsts iestādēm normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei – Valsts ieņēmumu dienestam, Valsts zemes dienestam, Iedzīvotāju reģistram, Sodu reģistram, ministrijām un to padotības iestādēm, pašvaldībām.

Fizisko personu datu apstrāde starp strukturālajām vienībām nav datu nodošana normatīvā regulējuma izpratnē.

veic fizisko personu datu nodošanu uz trešajām valstīm ar attiecīgā datu subjekta piekrišanu, it īpaši, lai nodrošinātu datu subjekta tiesiskās intereses, kas saistītas ar ziņām par nodarbinātību, īpašuma piederību, ceļošanas dokumentiem.

8. Datu glabāšanas ilgums:

Fizisko personu dati tiek glabāti tik ilgi, cik nepieciešams attiecīgo apstrādes mērķu sasniegšanai, izņemot, kad normatīvajos aktos ir paredzēts ilgāks to glabāšanas periods.

9. Datu aizsardzība:

veicot tehniskos un organizatoriskos aizsardzības pasākumus, nodrošina personas datu pienācīgu drošību un konfidencialitāti, un ir atbildīga par to apstrādes principu ievērošanu.

10. Datu subjekta tiesības:

– saņemt informāciju par datiem, ko pārziņa iestāde par datu subjektu iegūst un glabā;
– pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu;
– iebilst pret apstrādi;
– uz datu pārnesamību;
– jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana;
– iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.

11. Kontaktpersona:

Ja datu subjektam rodas jautājumi vai pretenzijas par personas datu apstrādi un aizsardzību, tai jāziņo pārzinim e-pastā: [email protected] vai pa tālruni 64381496.


Par sīkdatņu lietošanu tīmekļa vietnē