PII „Mazputniņš”

„Mazputniņš”, Brenci, Malienas pagasts
Alūksnes Tourism, LV-4359

Vadītāja: Ieviņa ĀBOLTIŅA
Tālrunis: 64354314
e-pasts: [email protected] 

              Malienā bērnudārzs darbojas kopš 1989.gada. Laikā no 1991.gada līdz 2003.gada 21.septembrim kā Malienas pamatskolas sastāvdaļa, bet kopš 2003.gada 22.septembra kā speciālā pirmsskolas izglītības iestāde. Kopš 2012.gada 25.oktobra bērnudārzu saucam – Malienas pirmsskolas izglītības iestāde „Mazputniņš”.

Iestāde strādā nepārtrauktā darba režīmā darba dienās no pulksten 7.00 pirmdienā līdz pulksten 19.00 piektdienā.

Četrās bērnu grupās („Cālīši”, bērni vecumā no 1,5 līdz 3 gadiem, „Zīlītes” – 4 gadīgi bērni, "Irbītes" -  5 gadīgi bērni, „Pūcītes” – 6 gadīgi bērni) tiek realizētas četras izglītības programmas:
• speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas attīstības traucējumiem;
• speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem;
• speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām;
• speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem.

               Iestādē ir 46 bērni, par kuriem diendienā rūpējas 10 pedagoģiskie darbinieki: iestādes vadītāja, vadītājas vietnieks, 6 pirmsskolas izglītības skolotājas, tanī skaitā pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja, speciālais pedagogs, logopēds; medmāsa un 11 tehniskie darbinieki: 5 skolotāju palīgi, pavārs, pavāra palīgs, veļas mazgātāja, apkopēja - sētniece, apkures sezonā – 2 kurinātāji.

Iestādes darbības mērķis ir veidot izglītojamā personības īpatnībām un vajadzībām atbilstošas individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās sākotnējās zināšanas, prasmes un attieksmes, sagatavot viņu pamatizglītības programmas apguves sākšanai.
Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojamo vispusīgi attīstoša, veselību nostiprinoša un audzinoša procesa organizācija, realizējot pirmsskolas izglītības programmas ikvienam izglītojamajam piemērotā, attīstošā vidē.

Iestādes galvenie uzdevumi ir:
1. Veidot harmonisku personību un veicināt tās attīstību, zinātkāres un izziņas darbību, sekmējot emocionālās, garīgās, fiziskās un sociālās spējas.
2. Nodrošināt nepieciešamo iemaņu un prasmju individuālajā un sabiedriskajā dzīvē apguvi, ievērojot traucējumu korekcijas un kompensēšanas iespējas.
3. Attīstīt garīgo, intelektuālo un fizisko aktivitāti.
4. Sekmēt patstāvību, iniciatīvu, pašizpausmi, radošo darbību, kustību apguvi un fizisko spēju attīstību.
5. Rosināt izglītojamā vēlmi izzināt apkārtējo pasauli, apgūt pieaugušo pieredzi, sekmējot pozitīvu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, apkārtējo multikulturālo vidi un Latvijas valsti.
6. Veicināt izglītojamo pozitīvas saskarsmes un sadarbības prasmju attīstību.
7. Daudzveidīgi sadarboties ar izglītojamo vecākiem.

            Iestādē uzņem bērnus no 1,5 līdz 7 gadu vecumam ar medicīniski pedagoģiskās komisijas lēmumu.
           Bērni apgūst izglītības un audzināšanas programmās noteikto saturu  pedagogu organizētās integrētās rotaļnodarbībās, bērnu brīvi izvēlētās rotaļnodarbībās, patstāvīgā darbībā un citos dienas gaitas brīžos attīstību veicinošā, drošā vidē, pedagogiem izmantojot daudzveidīgas mācību metodes un darba organizācijas formas.

         Iestādē tiek organizēti 
• Zinību dienas pasākums, tematiskās nedēļas vai pēcpusdienas, radošās darbnīcas, gadskārtu ieražu svētki, sporta izpriecas, izstādes, pārgājieni, ekskursijas, jautrie brīži, rotaļu un spēļu pēcpusdienas, konkursi, viktorīnas, nākamo pirmklasnieku izlaidums un citi pasākumi;
• Bērnu interešu nodarbības: teātra māksla, izteiksmīga runa, mūsdienu deja, angļu valoda un rokdarbi..

Iesaistāmies pasākumos ārpus iestādes: konkursos, izstādēs, nodarbībās, projektos pagastā, novadā, valstī.