Līdz 1. februārim var pieteikties nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma saņemšanai

saistošie noteikumi par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā paredz nodokļa atvieglojumus atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām.

Minētie saistošie noteikumi nosaka, ka nodokļa atvieglojumu var saņemt:

  • maznodrošinātās personas (šīm personām nodokļa atvieglojumu pašvaldība piešķir automātiski, balstoties uz Sociālā dienesta informāciju),
  • nestrādājoši vientuļie pensionāri, nestrādājošas vientuļās personas ar I vai II grupas invaliditāti,
  • personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir kopā ar nepilngadīgu personu ar I vai II grupas invaliditāti (bērns, mazbērns, brālis, māsa),
  • personas, kurām taksācijas gada 1. janvārī ir aprūpē apgādnieka pensiju saņemošs bērns un kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar šo bērnu, arī pēc bērna pilngadības sasniegšanas, ja viņš turpina izglītības iegūšanu dienas nodaļā, kā arī, ja īpašuma īpašnieks vai valdītājs ir šāds bērns.

 Personām, kas atbilst iepriekš minētajām kategorijām (izņemot maznodrošinātos), līdz 2019. gada 1. februārim jāiesniedz pašvaldībā vai attiecīgā pagasta pārvaldē pieteikums par nodokļa atvieglojuma piešķiršanu.

 Tāpat nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu pašvaldība var piešķirt īpašniekiem, kuri ar pašvaldību ir noslēguši līgumu par sava īpašuma vai tā daļas pastāvīgu publisku pieejamību un izmantošanu sabiedrības vajadzībām, kā arī tām personām, kuras ir veikušas sev piederošo ēku vai būvju fasādes restaurāciju, atjaunošanu vai pārbūvi. Arī šīm kategorijām pašvaldība atvieglojumu piešķir, pamatojoties uz tās rīcībā esošo informāciju. Jāuzsver, ka 10 ēku īpašnieki novadā, kas ir veikuši savā īpašumā esošas ēkas vai būves fasādes restaurāciju, atjaunošanu vai pārbūvi, ir saņēmuši nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi, pamatojoties uz pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

 Aicinām sīkāk iepazīties ar nodokļa atvieglojuma piešķiršanas nosacījumiem un kārtību pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.20/2017 “Saistošie noteikumi par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā”, kas ir publicēti www.aluksnetourism.info sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Saistošie noteikumi.

 Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar nodokļu administratoriem (Uzvaras ielā 1, Alūksnē, 2. stāvā) Ināru Kapulinsku, tālrunis 25778897, e-pasts: [email protected], Mārīti Jaunzemu, tālrunis 64381497, e-pasts: [email protected] vai Ingu Jaunzemu, tālrunis 64381497, e-pasts: [email protected].

 

Evita Aploka,
sabiedrisko attiecību speciāliste