Piešķir pašvaldības apbalvojumu “Zelta bite”

Aizvadītā gada nogalē pieci iestāžu darbinieki saņēma pašvaldības apbalvojumu “Gada balva “Zelta bite””.

 Apbalvojumu “Gada balva “Zelta bite”” pasniedz kopš 2013. gada, lai izteiktu atzinību par būtisku ieguldījumu pašvaldības attīstībā, tās stratēģisko mērķu īstenošanā, politiskās un ekonomiskās sistēmas pilnveidē, pašvaldības kompetencē esošo jautājumu risināšanā, pakalpojumu sniegšanas kvalitātes un efektivitātes paaugstināšanā un citu ar pašvaldības darbību saistītu nozīmīgu veikumu.

 Šo apbalvojumu piešķir vienu reizi gadā ne vairāk kā pieciem cilvēkiem un to, saskaņā ar apbalvojuma nolikumu, var saņemt pašvaldības vēlētas amatpersonas vai pašvaldības iestādēs šobrīd strādājošas vai iepriekš strādājušas personas. Apbalvojums ir īpaši veidota balva – stikla pamatne ar apzeltītu piespraudi bites formā un apliecinājuma raksts. Kopumā šogad apbalvojumam bija pieteikti 10 pašvaldības iestādēs strādājošie. Saskaņā ar apbalvojuma nolikumu visus pieteikumus izskatīja un par apbalvojuma piešķiršanu lēma pašvaldības vadība – domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieki un izpilddirektore.

  apbalvojums “Gada balva “Zelta bite”” 2018. gadā piešķirts: Alūksnes Bērnu un jauniešu centra džambu grupas skolotājam Mārcim Kalniņam – par profesionalitāti, aizrautību, prasmi ieinteresēt jauniešus, radošu un inovatīvu pieeju darba pienākumu veikšanā, Alūksnes muzeja direktores vietniecei Elīnai Birzniecei par profesionalitāti, godprātību, precizitāti, saimnieciskumu, atsaucību un ieinteresētību darbā, veicinot pašvaldības mērķu sasniegšanu.

 Tāpat šis apbalvojums piešķirts pašvaldības projektu vadītājai Inesei Zīmelei-Jauniņai par precizitāti, godprātīgu un atbildīgu darba pienākumu veikšanu, radot nozīmīgu ieguldījumu pašvaldības mērķu sasniegšanā, par radošumu un estētiski augstvērtīgu pieeju ikdienā un Mārkalnes pagasta pārvaldes mikroautobusa vadītājam Jānim Sokam par godprātību, precizitāti, atsaucību un ieinteresētību darba pienākumu veikšanā.

 Apbalvojums piešķirts arī nu jau bijušajam pašvaldības aģentūras “SPODRA” direktoram Guntim Kozilānam, kurš darba attiecības ar pašvaldību no šī gada ir pārtraucis – par godprātību, precizitāti, atsaucību un ieinteresētību darbā, kas veicinājis pašvaldības mērķu sasniegšanu, par ieguldījumu Alūksnes pilsētas vizuālā tēla veidošanā.

Elīna Birzniece
Guntis Kozilāns
Inese Zīmele-Jauniņa
Jānis Soks
Mārcis Kalniņš
Elīna Birzniece