Tautsaimniecības komitejas 12.11.2018 sēdes darba kārtība

12.11.2018., plkst. 10:00
Uzvaras ielā 1, Alūksnē
Sēžu zāle

Darba kārtībā:

  1. Par darba kārtību.
  2. Par izmaiņām nekustamo īpašumu, kuri var tikt nodoti atsavināšanai, nomai, sarakstā.
  3. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu smilts – grants un smilts atradnes “Veclaicene” iecirknim “Kļavukalns”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā.
  4. Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015. – 2027. gadam, nekustamajam īpašumam Jāņkalna iela 17A, Alūksne, Alūksnes Tourism, galīgās redakcijas apstiprināšan.
  5. Par saistošo noteikumu Nr._/2018 “Lokālplānojums, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015. – 2027. gadam, nekustamajam īpašumam Jāņkalna iela 17A, Alūksne, Alūksnes Tourism” izdošanu.
  6. Par noteikumu Nr._/2018 “Kārtība, kādā tiek organizēts pašvaldības nekustamo īpašumu iznomāšanas vai atsavināšanas process” izdošanu.
  7. Par Dzirnavu tilta, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā atjaunošanu.
  8. Par nekustamā īpašuma “Lazdiņas”, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā daļas iznomāšanu.