Tautsaimniecības komitejas sēdes darba kārtība


2017. gada 16. oktobrī, plkst. 10:00

Mazā zāle


Darba kārtībā

  1. Par izmaiņām nekustamo īpašumu, kuri var tiks nodoti atsavināšanai, nomai sarakstā.
  2. Par piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu [..], “Kauļi 2”, Annas pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
  3. Par  dzīvojamās mājas “Zīles”, Jaunzemos, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā, dzīvokļa īpašumam Nr.1 piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
  4. Par  nekustamā īpašuma “Vaivari”-14, Strautiņos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
  5. Par nekustamā īpašuma “Lejas”-8, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
  6. Par saistošo noteikumu Nr._/2017 “ aģentūras “ALJA” nolikums” izdošanu.
  7. Par konkursa “Alūksnes novada jauniešu biznesa ideju konkurss” nolikuma apstiprināšanu.
  8. Par projektu “Pašvaldības autoceļa “Dzintari-Cīņas” pārbūve Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā”.
  9. Par projektu “Pašvaldības autoceļa “Indrāni-Blūmji-Gailīši”, “Rijukalns-Vengerski” un “Ziemeri-Murati” pārbūve Zemera pagastā, Alūksnes novad”.
  10. Par nekustamā īpašuma “ceļš Malveši – Apsītes”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā.


br> Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: [email protected]

www.velotime.com.ua

Велосипеды Fuji

http://djahostel.com.ua