Alūksnes novada domes 23.07.2015. Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2015.gada 23.jūlijs, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par nekustamā īpašuma „Bitītes”, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 2. Par nekustamā īpašuma Latgales ielā 8A, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 3. Par nekustamā īpašuma Apes ielā 9, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
 4. Par cirsmas „Gogulīši”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 5. Par cirsmu „Eglaine 1”, Pededzes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 6. Par piekritīga zemes starpgabala ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 3688 001 0113 Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
 7. Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ganību ielā 1, Alūksnē, Alūksnes novadā piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas projekta realizācijai.
 8. Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Helēnas ielā 55 k-3, Alūksnē, Alūksnes novadā piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas projekta realizācijai.
 9. Par līdzekļu izdalīšanu pagastu pārvaldēm no Ceļu un ielu rezerves fonda.
 10. Par maksas noteikšanu tirdzniecības automātu uzstādīšanai.
 11. Par ēkas pārbūvi sociālās aprūpes pakalpojumu vajadzībām.
 12. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem grants seguma ielu sakārtošanai.
 13. Par atbalstu un līdzekļu piešķiršanu Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejam.
 14. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā.
 15. Par finansējuma piešķiršanu Alūksnes viduslaiku pils metu izstrādei.
 16. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 18.12.2014. lēmumā Nr.468 „Par amata vietu un amatpersonu un darbinieku atlīdzības apstiprināšanu”.
 17. Par saistošo noteikumu Nr._/2015 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2015.gada 9.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2015 „Par budžetu 2015.gadam”” izdošanu.
 18. Informācija par sporta kompleksa tehniskās dokumentācijas izstrādi.

 

br> Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: [email protected]

steroid-pharm.com/mesterolone.html

http://adulttorrent.org

Купить Виагра