Finanšu komitejas sēdes darba kārtība


2014.gada 17.septembrī, plkst.10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Burtnieki”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs XXXXXXXXX.
 2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Kļavas”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs XXXXXXXXX.
 3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
 4. Par nekustamā īpašuma nodokļa kļūdaino aprēķinu dzēšanu.
 5. Par amatpersonu, kas realizē dzīvesvietas deklarēšanas iestādes funkcijas Alūksnes novada pašvaldībā, iecelšanu.
 6. Par Alūksnes novada Medību koordinācijas komisijas izveidošanu.
 7. Par Dzīvokļu komisijas sastāvu.
 8. Par atļauju Ingum BERKULIM savienot amatus.
 9. Par atļauju Mārai KAULIŅAI savienot amatus.
 10. Par saistošo noteikumu Nr.44/2013 „Grozījumi Alūksnes novada domes 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.44/2013 „Alūksnes novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” izdošanu.
 11. Par saistošo noteikumu Nr._ „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Alūksnes novadā 2015 gadā” izdošanu.
 12. Par 26.06.2014. lēmuma Nr.208 „Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Rīgas ielā 3, Alūksnē atsavināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu.
 13. Par Alūksnes novada pašvaldības grāmatvedības organizāciju.
 14. Par līgumsoda apmēra samazināšanu.
 15. Par atbrīvošanu no maksas par internāta izmantošanu Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā.
 16. Par maksas apstiprināšanu Alūksnes Mākslas skolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
 17. Par Bejas novadpētniecības centra maksas pakalpojumu apstiprināšanu.
 18. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda vidējā termiņa programmā 2014. – 2016.gadam.
 19. Par līdzekļu izdalīšanu no Alūksnes novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda Rezerves fonda.
 20. Par līdzekļu piešķiršanu pedagogu darba samaksas palielināšanai.
 21. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem  neparedzētiem gadījumiem Mālupes pamatskolai.
 22. Par līdzekļu piešķiršanu Alūksnes Pilssalas estrādes jumta remontam.
 23. Par papildus līdzekļu piešķiršanu gājēju tilta izbūvei.
 24. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 23.01.2014. lēmumā Nr.7 „Par amata vietu un amatpersonu un darbinieku atlīdzības apstiprināšanu”.
 25. Par saistošo noteikumu Nr._/2014 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2014.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2014 „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2014.gadam”” izdošanu.

SLĒGTĀ DAĻA

br> Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: [email protected]

http://designprof.com.ua

www.photolifeway.com

http://farm-pump-ua.com/trenbolon-a.html