Alūksnes novada domes 11.12.2013.
Tautsaimniecības komitejas sēdes
DARBA KĀRTĪBA

pkst.10.00, Mazajā zālē

1. Par lēmuma atcelšanu.

2. Par grozījumu Alūksnes novada domes 07.11.2013. lēmumā Nr.530 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ALŪKSNES POLIKLĪNIKA 1” pamatkapitāla palielināšanu”.

3. Par Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja maksas pakalpojumiem.

4. Par grozījumu Alūksnes novada domes 26.01.2012. noteikumos Nr.2/2012 „Valsts budžeta mērķdotācijas speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, pirmsskolas izglītības iestāžu speciālajām grupām un internātskolai sadales kārtība”.

5. Par pedagogu mēneša darba algas likmes noteikšanu.

6. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 25.07.2013. lēmumā Nr.345 „Par aizņēmumu projekta "Divas ainavu parku pērles Austrumeiropā” īstenošanai”.

7. Par līdzekļu piešķiršanu.

8. Par saistošo noteikumu Nr.../2013 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/2013 "Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2013.gadam”” izdošanu.

9. Par saistošo noteikumu Nr._/2013 „Par Alūksnes novada pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai” izdošanu.

10. Par Alūksnes pilsētas domes 16.12.2004.lēmuma atzīšanu par spēku zaudēšanu.


br> Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: [email protected]

pills24.com.ua/viagra-sildenafil/

fashioncarpet.com.ua/viskoznye.html

https://cl24.com.ua