Alūksnes novada domes 27.06.2013. sēdes
DARBA KĀRTĪBA

pkst.10.00, Mazajā zālē

1. Par Alūksnes novada domes pastāvīgajām komitejām (lēmuma projektu sagatavojusi A.EGLE).

2. Par Alūksnes novada pašvaldības pastāvīgās komisijas „Licencēšanas komisija” sastāva ievēlēšanu (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS).

3. Par Alūksnes novada pašvaldības pastāvīgās komisijas „Pašvaldības iepirkumu komisija” sastāva ievēlēšanu (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS).

4. Par Alūksnes novada pašvaldības komisijas “Apstādījumu aizsardzības komisija” nolikuma apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA).

5. Par Alūksnes novada pašvaldības komisijas “Apstādījumu aizsardzības komisija” izveidošanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA).

6. Par Alūksnes novada pašvaldības komisijas “Administratīvā komisija” nolikuma apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA).

7. Par Alūksnes novada pašvaldības komisijas „Administratīvā komisija” izveidošanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA).

8. Par Alūksnes novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņa izsludināšanu (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS).

9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Kļavas”, kadastra numurs 3656 004 0008, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Purmalas”, kadastra numurs 3674 003 0027, Mālupes pagastā, Alūksnes novadā (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

11. Par privatizācijas objekta pirkuma maksas samaksas termiņa pagarināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.CINGLERE, saskaņojuši I.BERKULIS, A.EGLE un T.STAFECKA).

12. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Merķeļa ielā 17A-1, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmuma projektu sagatavojis I.BERKULIS, saskaņojusi A.EGLE).

13. Par atteikumu pārņemt Alūksnes novada pašvaldības īpašumā bezmantinieka nekustamo īpašumu „Ošos” – 4, Kalncempjos, Kalncempju pagastā, Alūksnes novadā (lēmuma projektu sagatavojis I.BERKULIS, saskaņojis A.UPĪTS).

14. Par Alūksnes novada domes 2013.gada 23.maija saistošo noteikumu Nr.13/2013 „Par pašvaldības aģentūras „SPODRA” sniegtajiem pakalpojumiem” precizēšanu (lēmuma projektu sagatavojis G.KOZILĀNS, saskaņojusi A.EGLE).

15. Par Alūksnes novada domes 2013.gada 23.maija saistošo noteikumu Nr.14/2013 „Pašvaldības aģentūras „SPODRA” nolikums” precizēšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.EGLE, saskaņojis G.KOZILĀNS).

16. Par saistošo noteikumu Nr.15/2013 „Rakšanas darbu veikšanas kārtība Alūksnes novada teritorijā” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi L.ŠĶEPASTE, saskaņojis A.UPĪTS).

17. Par saistošo noteikumu Nr.16/2013 „Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu, Alūksnes novadā” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi L.ŠĶEPASTE, saskaņojis A.UPĪTS).

18. Par grozījumu veikšanu 27.09.2012. lēmumā Nr.325 „Par projektu „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs”” (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojušas A.EGLE, T.STAFECKA un E.ŅEDAIVODINA).

19. Par projektu „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Alūksnes pilsētas publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojuši A.UPĪTS, T.STAFECKA un E.ŅEDAIVODINA).

20. Par piedalīšanos atklātā projektu konkursā „Ikgadējā monitoringa ietvaros izstrādātā jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana pašvaldībās jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai” (lēmuma projektu sagatavojusi I.ZVEJNIECE, saskaņojuši A.UPĪTS un E.ŅEDAIVODINA).

21. Par Alūksnes pilsētas pensionāru Biedrības „SUDRABS” projektu (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojušas I.KALNIŅA, T.STAFECKA un E.ŅEDAIVODINA).

22. Par līdzfinansējumu biedrībai „Ūdens motosporta klubs „NordOst”” projekta (pasākuma) realizācijai (lēmuma projektu sagatavojusi S.EGLĪTE, saskaņojušas I.KALNIŅA un T.STAFECKA).

23. Par līdzfinansējumu reliģiskās organizācijas „Alūksnes evaņģēliski luteriskā draudze” projekta (pasākuma) realizācijai (lēmuma projektu sagatavojusi S.EGLĪTE, saskaņojušas I.KALNIŅA un T.STAFECKA).

24. Par līdzfinansējumu biedrības „Jaunalūksnes dālderi” projekta (pasākuma) realizācijai (lēmuma projektu sagatavojusi S.EGLĪTE, saskaņojušas I.KALNIŅA un T.STAFECKA).

25. Par līdzfinansējumu biedrībai „Ērmaņu muiža” projekta (pasākuma) realizācijai (lēmuma projektu sagatavojusi S.EGLĪTE, saskaņojušas I.KALNIŅA un T.STAFECKA).

26. Par līdzfinansējumu biedrībai „Veclaicenes avotiņš” projekta (pasākuma) realizācijai (lēmuma projektu sagatavojusi S.EGLĪTE, saskaņojušas I.KALNIŅA un T.STAFECKA).

27. Par līdzfinansējumu biedrības „Ilzenes attīstībai” projekta (pasākuma) realizācijai (lēmuma projektu sagatavojusi S.EGLĪTE, saskaņojušas I.KALNIŅA un T.STAFECKA).

28. Par līdzfinansējumu biedrības „SD Oluksna” projekta (pasākuma) realizācijai (lēmuma projektu sagatavojusi S.EGLĪTE, saskaņojušas I.KALNIŅA un T.STAFECKA).

29. Par līdzfinansējumu biedrības „SD Oluksna” projekta (pasākuma) realizācijai (lēmuma projektu sagatavojusi S.EGLĪTE, saskaņojušas I.KALNIŅA un T.STAFECKA).

30. Par līdzfinansējumu biedrībai „Alūksnes novada sieviešu apvienība „Katrīna”” projekta (pasākuma) realizācijai (lēmuma projektu sagatavojusi S.EGLĪTE, saskaņojušas I.KALNIŅA un T.STAFECKA).

31. Par biedrības „Alūksnes Invalīdu biedrība” pieteikuma noraidīšanu līdzfinansējuma piešķiršanai (lēmuma projektu sagatavojusi S.EGLĪTE, saskaņojušas I.KALNIŅA un T.STAFECKA).

32. Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu Bejas pamatskolas organizētajai vasaras nometnei (lēmuma projektu sagatavojusi S.AIZUPE, saskaņojušas I.KALNIŅA un T.STAFECKA).

33. Par maksas noteikšanu ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanai (lēmuma projektu sagatavojusi S.BĒRZIŅA, saskaņojušas I.KALNIŅA un E.ŅEDAIVODINA).

34. Par līdzekļu pārdali (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE un T.STAFECKA).

35. Par līdzekļu piešķiršanu (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE un T.STAFECKA).

36. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši A.UPĪTS un T.STAFECKA).

37. Par līdzekļu piešķiršanas atbalstu (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE un T.STAFECKA).

38. Par saistošo noteikumu Nr.17/2013 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5/2013 „Par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2013.gadam”” apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE un T.STAFECKA).

br> Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: [email protected]

https://topobzor.info

https://yarema.ua

progressive.ua