Alūksnes novada domes 26.01.2012. sēdes
DARBA KĀRTĪBA

plkst.10.00, Lielajā zālē

     1. Izpilddirektores J.ČUGUNOVAS atskaite par iepriekš pieņemto lēmumu izpildi.
     2. Par atlaižu piešķiršanu, izpērkot zemi lauku apvidū (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojusi A.EGLE, izskatīts apvienotajā izglītības, kultūras un sporta jautājumu, teritoriālās un finanšu komitejā).
     3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KAPULINSKA, saskaņojušas I.KALNIŅA un A.MĀSĒNA, izskatīts tautsaimniecības komitejā).
     4. Par dzīvokļa īpašuma Rūpniecības ielā 2-6, Alūksnē atsavināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi īpašumu atsavināšanas komisija, saskaņojusi A.EGLE, izskatīts apvienotajā izglītības, kultūras un sporta jautājumu, teritoriālās un finanšu komitejā).
     5. Par neapbūvēta zemes starpgabala „VRZ Lejasšķiņķi”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, atsavināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi īpašumu atsavināšanas komisija, saskaņojusi A.EGLE, izskatīts apvienotajā izglītības, kultūras un sporta jautājumu, teritoriālās un finanšu komitejā).
     6. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga apbūvēta zemesgabala „Palmas 2”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojusi A.EGLE, izskatīts apvienotajā izglītības, kultūras un sporta jautājumu, teritoriālās un finanšu komitejā).
     7. Par cirsmas Pleskavas ielā 4, Alūksnē atsavināšanu (lēmuma projektu sagatavojis A.VEISMANIS, saskaņojusi A.EGLE, izskatīts apvienotajā izglītības, kultūras un sporta jautājumu, teritoriālās un finanšu komitejā).
     8. Par lietkoksnes atsavināšanu (lēmuma projektu sagatavojis A.VEISMANIS, saskaņojusi A.EGLE, izskatīts apvienotajā izglītības, kultūras un sporta jautājumu, teritoriālās un finanšu komitejā).
     9. Par Pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas sastāvu (lēmuma projektu sagatavojusi A.EGLE, nav izskatīts komitejās).
     10. Par projekta ,,Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, II kārta” aglomerācijas robežu apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE un A.MĀSĒNA, saskaņojuši V.VILKS un A.EGLE, izskatīts tautsaimniecības komitejā).
     11. Par telpas Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, izmantošanu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojušas I.KALNIŅA un E.ŅEDAIVODINA, izskatīts apvienotajā izglītības, kultūras un sporta jautājumu, teritoriālās un finanšu komitejā).
     12. Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada domes 17.12.2009. lēmumā Nr.410 „Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Alūksnes novada pašvaldības publiskajās bibliotēkās” (lēmuma projektu sagatavojusi I.VĀRTUKAPTEINE, saskaņojušas A.EGLE, T.STAFECKA un S.EGLĪTE, izskatīts apvienotajā izglītības, kultūras un sporta jautājumu, teritoriālās un finanšu komitejā).
     13. Par grozījumu Alūksnes novada domes 24.11.2011. noteikumos Nr.22/2011 „Kārtība, kādā tiek izmantota Alūksnes novada pašvaldības manta un finanšu resursi” (lēmuma projektu sagatavojusi A.EGLE, saskaņojuši M.ĀBOLTIŅŠ un T.STAFECKA, izskatīts apvienotajā izglītības, kultūras un sporta jautājumu, teritoriālās un finanšu komitejā).
     14. Par noteikumu Nr.1/2012 ,,Kārtība, kādā sadala mērķdotāciju Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu, pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojušas I.KALNIŅA, T.STAFECKA, E.ŅEDAIVODINA un L.PLIENA, izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu un apvienotajā izglītības, kultūras un sporta jautājumu, teritoriālās un finanšu komitejās).
     15. Par noteikumu Nr.2/2012 „Valsts budžeta mērķdotācijas speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, pirmsskolas izglītības iestāžu speciālajām grupām un internātskolai sadales kārtība” apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojušas I.KALNIŅA, T.STAFECKA, E.ŅEDAIVODINA un L.PLIENA, izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu un apvienotajā izglītības, kultūras un sporta jautājumu, teritoriālās un finanšu komitejās).
     16. Par valsts mērķdotācijas sadali Alūksnes novada pašvaldības interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2012.gada janvārī – augustā (lēmuma projektu sagatavojusi L.PLIENA, saskaņojušas A.EGLE, T.STAFECKA un G.KUPČA, izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu un apvienotajā izglītības, kultūras un sporta jautājumu, teritoriālās un finanšu komitejās).
     17. Par atsevišķu Apes novada pašvaldības funkciju realizēšanu (lēmuma projektu sagatavojušas G.KUPČA, S.EGLĪTE un L.ŠĶEPASTE, saskaņojušas I.KALNIŅA, E.ŅEDAIVODINA un T.STAFECKA, izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu un apvienotajā izglītības, kultūras un sporta jautājumu, teritoriālās un finanšu komitejās).
     18. Par līdzekļu pieprasījumu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” vētras radīto zaudējumu novēršanai Liepnas vidusskolas karnīzes un jumta seguma atjaunošanai (lēmuma projektu sagatavojusi I.PRIEDE, saskaņojušas A.EGLE V.SILICKA, izskatīts apvienotajā izglītības, kultūras un sporta jautājumu, teritoriālās un finanšu komitejā).
     19. Par saistošo noteikumu Nr.1/2012 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Alūksnes novadā 2012.gadā” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KAPULINSKA, saskaņojušas I.KALNIŅA, V.SILICKA un T.STAFECKA, izskatīts apvienotajā izglītības, kultūras un sporta jautājumu, teritoriālās un finanšu komitejā).
     20. Par saistošo noteikumu Nr.2/2012 „Par Alūksnes novada pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA un A.GRĪVNIECE, saskaņojušas V.SILICKA un T.STAFECKA, izskatīts sociālo pakalpojumu un veselības aprūpes jautājumu un apvienotajā izglītības, kultūras un sporta jautājumu, teritoriālās un finanšu komitejās).
     21. Par saistošo noteikumu Nr.3/2012 „Grozījumi Alūksnes novada domes 28.04.2011. saistošajos noteikumos Nr.14/2011 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Alūksnes novadā”” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi V.VĀRTUKAPTEINE, saskaņojušas I.KALNIŅA, V.SILICKA un T.STAFECKA, izskatīts sociālo pakalpojumu un veselības aprūpes jautājumu komitejā).
     22. Par saistošo noteikumu Nr.4/2012 „Grozījums Alūksnes novada domes 28.04.2011. saistošajos noteikumos Nr.15/2011 „Par kritēriju noteikšanu īpašumam, novērtējot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Alūksnes novadā”” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi V.VĀRTUKAPTEINE, saskaņojušas I.KALNIŅA, V.SILICKA un T.STAFECKA, izskatīts sociālo pakalpojumu un veselības aprūpes jautājumu komitejā).
     23. Par saistošo noteikumu Nr.5/2012 „Par prioritāro bezdarbnieku iesaistīšanas kārtību algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā Alūksnes novada pašvaldībā” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, saskaņojušas I.PRIEDE un V.VĀRTUKAPTEINE, izskatīts sociālo pakalpojumu un veselības aprūpes jautājumu komitejā).
     24. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.10.2011. lēmumā Nr.411 „Par noteikumu Nr.21/2011 ,,Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Alūksnes novada pašvaldības speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, pirmsskolas izglītības iestāžu speciālajām grupām, internātskolai no 2011.gada 1.septembra līdz 2011.gada 31.decembrim” apstiprināšanu” (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE, T.STAFECKA un G.KUPČA, nav izskatīts komitejās).
     25. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 22.12.2011. lēmumā Nr.494 „Par valsts mērķdotācijas sadali Alūksnes novada pašvaldības speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, pirmsskolas izglītības iestāžu speciālajām grupām un internātskolai 2011.gada septembrī – decembrī” (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojušas A.EGLE un T.STAFECKA, nav izskatīts komitejās).
     26. Par Alūksnes pilsētas sākumskolas direktoru (lēmuma projektu sagatavojusi V.RISBERGA, saskaņojusi A.EGLE, nav izskatīts komitejās).
     27. Par noteikumu Nr.3/2012 „Kārtība, kādā sadala Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļus” apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojusi A.EGLE, izskatīts finanšu komitejā).
     28. Par Alūksnes novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda 2012. – 2014. gada mērķdotācijas izlietošanas programmas apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojusi A.EGLE, nav izskatīts komitejās).
     29. Par Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” vadītāju (lēmuma projektu sagatavojusi V.RISBERGA, saskaņojusi A.EGLE, izskatīts izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā).

br> Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: [email protected]

оборудование для автоматического полива