Alūksnes novada domes 26.04.2012. sēdes
DARBA KĀRTĪBA

plkst.10.00, Lielajā zālē

1. Par galvojuma sniegšanu projekta „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Alūksnes slimnīca, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību” īstenošanai (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši A.UPĪTS un T.STAFECKA).

2. Par grozījumu Alūksnes novada domes 30.06.2011. lēmumā Nr.247 „Par rīcību ar Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu” (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA).

3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Zemītes”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KAPULINSKA, saskaņojis A.UPĪTS).

5. Par zemesgabala „Liepna 3”, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības (lēmuma projektu sagatavojusi I.RANDA, saskaņojusi A.EGLE).

6. Par zemesgabala „Liepna 1”, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības (lēmuma projektu sagatavojusi I.RANDA, saskaņojusi A.EGLE).

7. Par zemesgabala „Krasti 2”, Karvā, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības (lēmuma projektu sagatavojusi I.RANDA, saskaņojusi A.EGLE).

8. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga apbūvēta zemesgabala “Ferma”, Mārkalnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojusi A.EGLE).

9. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Siseņpriedes 1”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojusi A.EGLE un I.KAPULINSKA).

10. Par dzīvojamo māju „Tērces” un „Melnupes”, Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā, nodošanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojis A.UPĪTS).

11. Par Alūksnes novada pašvaldības dzīvojamās mājas „Liepna 3”, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā nodošanu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojis A.UPĪTS).

12. Par nedzīvojamo telpu ēkā „Romeškalns”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, izmantošanu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojušas A.EGLE, T.STAFECKA un E.ŅEDAIVODINA).

13. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Latgales ielā 8A, Alūksnē, Alūksnes novadā iznomāšanu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojušas A.EGLE un T.STAFECKA).

14. Par nekustamā īpašuma – ēkas Latgales ielā 8A, Alūksnē daļas nomas maksas samazināšanu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojis A.UPĪTS).

15. Par Annas pagasta pārvaldes telpu „Smiltīs”, Annā, Annas pagastā, Alūksnes novadā izmantošanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.EGLE, saskaņojusi E.ŅEDAIVODINA).

16. Par Alūksnes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2012.-2030. izstrādes uzsākšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojusi I.KALNIŅA).

17. Par nodokļu atbalsta pasākumu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KAPULINSKA, saskaņojuši A.UPĪTS un T.STAFECKA).

18. Par saistošo noteikumu Nr.15/2012 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KAPULINSKA, saskaņojušas A.EGLE un T.STAFECKA).

19. Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu Nr.16/2012 „Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.10.2011. saistošajos noteikumos Nr.26/2011 „Par pašvaldības aģentūras „SPODRA” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi”” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS).

20. Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu Nr.17/2012 „Par grozījumu Alūksnes novada domes 26.08.2010. saistošajos noteikumos Nr.31/2010 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Alūksnes novadā” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS).

21. Par saistošo noteikumu Nr.18/2012 „Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības 27.05.2010. saistošajos noteikumos Nr.16/2010 „Par pašvaldības nodevām Alūksnes novadā” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, saskaņojušas V.SILICKA un T.STAFECKA).

22. Par saistošo noteikumu Nr.19/2012 „Grozījums Alūksnes novada pašvaldības nolikumā” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi V.AVOTA, saskaņojušas A.EGLE, J.ČUGUNOVA un T.STAFECKA).

23. Par saistošo noteikumu Nr.20/2012 „Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojusi I.KALNIŅA).

24. Par grozījumiem Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādes ,,Pūcīte” nolikumā (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojusi I.KALNIŅA).

25. Par grozījumiem Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādes ,,Saulīte” nolikumā (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojusi I.KALNIŅA).

26. Par grozījumiem Strautiņu pirmsskolas izglītības iestādes ,,Zemenīte” nolikumā (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojusi I.KALNIŅA).

27. Par grozījumu Alūksnes novada vidusskolas nolikumā (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojusi I.KALNIŅA).

28. Par grozījumiem Alūksnes muzeja nolikumā (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, saskaņojušas S.EGLĪTE un I.VEISMANE).

29. Par Pašvaldības īpašumu atsavināšanas komisijas nolikumu (lēmuma projektu sagatavojusi V.AVOTA, saskaņojusi A.EGLE).

30. Par Projektu konkursa „Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai Alūksnes novadā” nolikuma apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojušas I.KALNIŅA, V.SILICKA un T.STAFECKA).

31. Par projektu ,,Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Vecās pils” renovācijas pabeigšana Alūksnes Mākslas skolas un novada iedzīvotāju vajadzībām” (lēmuma projektu sagatavojusi I.ZĪMELE - JAUNIŅA, saskaņojuši A.UPĪTS, E.ŅEDAIVODINA un T.STAFECKA).

32. Par veļas mazgāšanas pakalpojuma maksu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, saskaņojušas E.ŅEDAIVODINA un T.STAFECKA).

33. Par suņa reģistrācijas maksu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KALNIŅA, saskaņojušas E.ŅEDAIVODINA un T.STAFECKA).

34. Par Alūksnes novada domes 23.12.2010. lēmuma Nr.744 „Par maksas noteikšanu sociālās aprūpes pakalpojuma dzīvesvietā” darbības apturēšanu (lēmuma projektu sagatavojusi V.VĀRTUKAPTEINE, saskaņojusi I.KALNIŅA).

35. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem (Alūksnes kapsētas pārziņa mājiņas izbūvei un inventāra iegādei) (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši A.UPĪTS un T.STAFECKA).

36. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (PA „SPODRA” teritorijas labiekārtošana un PII „SAULĪTE”) (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši A.UPĪTS un T.STAFECKA).

37. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei „SPRĪDĪTIS” ietvju seguma nomaiņai uz bruģakmens segumu) (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši A.UPĪTS un T.STAFECKA).

38. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (Malienas pamatskolai remontmateriālu iegādei) (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši A.UPĪTS un T.STAFECKA).

39. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem (Pilssalas estrādes remontam) (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši A.UPĪTS un T.STAFECKA).

40. Par pamatkapitāla palielināšanu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „RŪPE” (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši A.UPĪTS un T.STAFECKA).

41. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem (Baronu fon Wolfu dzimtas kapsētas labiekārtošanas darbiem) (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši A.UPĪTS un T.STAFECKA).

42. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem (Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta zāles grīdas remontam) (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši A.UPĪTS un T.STAFECKA).

43. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (Alūksnes pilsētas bibliotēkai telpu remontam) (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši A.UPĪTS un T.STAFECKA).

44. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (Pededzes tautas nama ēkas un bibliotēkas ēkas logu nomaiņai) (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši A.UPĪTS un T.STAFECKA).

45. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas savienojošā gaiteņa jumta seguma nomaiņai (jaunais korpuss)) (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši A.UPĪTS un T.STAFECKA).

46. Par Alūksnes novada pašvaldības administrācijas un Alūksnes novada pašvaldības iestāžu darbinieku ar papildu atlīdzību saistītiem pasākumiem (lēmuma projektu sagatavojusi V.RISBERGA, saskaņojušas A.EGLE, E.ŅEDAIVODINA un G.KUPČA).

47. Par Alūksnes novada pašvaldības mantas - kapitāla daļu pārdošanu (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS).

48. Par SIA “RŪPE” 2011.gada pārskata apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS).

49. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALŪKSNES NAMI” 2011.gada pārskata apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS).

50. Par akciju sabiedrības “SIMONE” 2011.gada pārskata apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS).

51. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “IEVEDNE” 2011.gada pārskata apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS).

52. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca” 2011.gada pārskata apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS).

53. Par Jaunannas Mūzikas un mākslas skolas direktoru (lēmuma projektu sagatavojusi V.RISBERGA, saskaņojusi A.EGLE, nav izskatīts komitejās).

54. SLĒGTĀ DAĻA

br> Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: [email protected]

mazda 6

ivf-lab.com/ru/uslugi.html

https://rs-clinic.com.ua