Alūksnes novada domes 22.11.2012. sēdes
DARBA KĀRTĪBA

plkst.10.00, Lielajā zālē

1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KAPULINSKA, saskaņojis A.UPĪTS).

2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KAPULINSKA, saskaņojis A.UPĪTS).

3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KAPULINSKA, saskaņojis A.UPĪTS).

4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KAPULINSKA, saskaņojis A.UPĪTS).

5. Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada domes 25.10.2012. lēmumā Nr.337 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Ērgļi”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā” (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

6. Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada domes 25.10.2012. lēmumā Nr.340 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Garjuri 5”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā” (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Lielbrieži”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Viesturi”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam „Dudas Teteri”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

10. Par pašvaldības autoceļa „Māriņkalna apvedceļš”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojis A.UPĪTS).

11. Par ceļa zīmju uzstādīšanu Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojis A.UPĪTS).

12. Par transportlīdzekļu satiksmes izmaiņām Alūksnes pilsētā (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojis A.UPĪTS).

13. Par Alūksnes pilsētas ielu sarakstu ar noteiktām ikdienas uzturēšanas klasēm 2012. -2013.gada ziemas sezonai apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojis V.TABOLKINS, saskaņojis A.UPĪTS).

14. Par atteikšanos no mantojuma – ēkas Jāņkalna ielā 25, Alūksnē (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS).

15. Par ciemu statusa atcelšanu Mārkalnes pagastā (lēmuma projektu sagatavojusi A.MĀSĒNA, saskaņojis A.UPĪTS).

16. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības “Dzintari”, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.RANDA, saskaņojusi A.EGLE).

17. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Zviedrukalns 1”, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.RANDA, saskaņojusi A.EGLE).

18. Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „SPODRA” nolikumā (lēmuma projektu sagatavojis A.UPĪTS).

19. Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu Nr.30/2012 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.28/2012 „Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves”” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi I.KAPULINSKA, saskaņojis A.UPĪTS).

20. Par Alūksnes novada domes saistošo noteikumu Nr.31/2012 „Par kritēriju noteikšanu īpašumam, novērtējot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Alūksnes novadā” apstiprināšanu (lēmuma projektu sagatavojusi V.VĀRTUKAPTEINE, saskaņojis A.UPĪTS).

21. Par saistošo noteikumu Nr.32/2012 “Par Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem (pasākumiem)” izdošanu (lēmuma projektu sagatavojusi A.EGLE, saskaņojusi V.SILICKA).

22. Par grozījumiem Bejas pamatskolas nolikumā (lēmuma projektu sagatavojusi G.KUPČA, saskaņojusi A.EGLE).

23. Par Liepnas vidusskolas direktoru (lēmuma projektu sagatavojusi V.RISBERGA, saskaņojusi A.EGLE).

24. Par projektu „Alūksnes muižas ēkas rekonstrukcija novada sociālekonomiskai attīstībai” (lēmuma projektu sagatavojusi A.PRIŽAVOITE, saskaņojusi A.EGLE, T.STAFECKA un E.ŅEDAIVODINA).

25. Par valsts budžeta dotācijas sadali Alūksnes novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm mācību literatūras iegādei (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši T.STAFECKA, G.KUPČA un A.UPĪTS).

26. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (Veclaicenes pagasta pārvaldei akas izbūvei Alūksnes novada pašvaldības nekustamajā īpašumā „Skalbji”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā) (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši T.STAFECKA un A.UPĪTS).

27. Par papildus līdzekļu piešķiršanu (Veclaicenes pagasta pārvaldei akas izbūvei Alūksnes novada pašvaldības nekustamajā īpašumā „Skalbji”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā) (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši T.STAFECKA un A.UPĪTS).

28. Par papildus līdzekļu piešķiršanu (Jaunlaicenes pagasta pārvaldes administratīvās ēkas 1.stāva pārseguma remontdarbiem) (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši T.STAFECKA un A.UPĪTS).

29. Par papildus līdzekļu piešķiršanu (Jaunlaicenes pamatskolas ēkas bēniņu siltumizolācijai) (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši T.STAFECKA un A.UPĪTS).

30. Par transportlīdzekļa iegādi (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši T.STAFECKA un A.UPĪTS).

31. Par papildus līdzekļu piešķiršanu (pašvaldības aģentūras „SPODRA” publiskās tualetes remonta un apkārtnes sakopšanas izdevumu segšanai) (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši T.STAFECKA un A.UPĪTS).

32. Par dalību Pasaules čempionātā basketbolā skolām (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši T.STAFECKA un A.UPĪTS).

33. Par papildus līdzekļu piešķiršanu (informatīvā stenda izgatavošanai un uzstādīšanai un peldvietas norobežošanai ar baseina līnijām, lai peldvietu „Vējiņš”, Pils ielā 31, Alūksnē, Alūksnes novadā iekļautu oficiālo peldvietu sarakstā) (lēmuma projektu sagatavojusi E.ŅEDAIVODINA, saskaņojuši T.STAFECKA un A.UPĪTS).


br> Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301
tālr. 643 81496, fakss 643 81150 e-pasts: [email protected]

www.monaliza.kiev.ua

фіат добло

http://pharmacy24.com.ua